Funcții contractuale (4 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului SibiuFuncții contractuale (4 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu

18 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, astfel:

CENTRUL DE TERAPIE SI RECUPERARE PENTRU COPII AUTISTI – PSIHOPEDAGOG- 1 post perioadă determinată.
Condiţii generale/ Specifice:
Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei;
Perfecţionări (specializări): psihopedagogie
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 6 luni.

CENTRUL OCUPATIONAL PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI – PSIHOLOG PRACTICANT- 1 post perioadă determinată.
Condiţii generale/ Specifice:
a)Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie cu atestat de liberă practică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
b)Perfecţionări (specializări): Atestat de libera practică – Treapta (nivelul) de specializare: Psiholog practicant în psihologie clinică şi/sau psihoterapie şi/sau consiliere psihologică şi/sau psihologie educaţională;
c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 0 ani

ASISTENT SOCIAL PRACTICANT– 1 post perioadă determinată.
Condiţii generale/ Specifice:
Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul asistenta sociala;
Perfecţionări (specializări): Avizul de exercitare a profesiei de asistent social-Treapta de competentă profesională Practicant;
Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
Vechime în profesie necesare ocupării postului –1 an;

CENTRUL DE PRIMIRE ÎN REGIM DE URGENȚĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE ,,SF. ANA” – Asistent medical – 1 post perioadă determinată.
Condiţii generale/ Specifice:
a)Studii de specialitate: diplomă de absolvire şcoală postliceală sanitară sau echivalent în specialitatea: asistent medical medicină generală/asistent medical generalist ;
b)Perfecţionări (specializări): Autorizaţia de liberă practică.
c)Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: bună comunicare, lucru în echipă, capacitate de analiză şi sinteză, operativitate, responsabilitate.
d)Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 22 noiembrie 2019, termen limită de depunere a dosarelor;
  • 03 decembrie 2019, ora 12:00: proba scrisă;
  • 05 decembrie 2019, ora 12:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul D.G.A.S.P.C. Sibiu din Municipiul Sibiu, str. Mitropoliei nr. 2, Serviciul Resurse Umane, telefon 0269/232.066, interior 52/53.

Apply for this Job