Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, BucureștiFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, București

2 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție/conducere, vacante, după cum urmează:

CENTRUL DE ZI PENTRU ADOLESCENȚI

 • ȘEF CENTRU – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale/științelor umaniste

– vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • ADMINISTRATOR – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

 • PSIHOPEDAGOG – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea Psihopedagogie

 • ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV – 2 posturi

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

-curs animator socio-educativ

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIO_EDUCATIVE PENTRU COPII – CENTRUL DE ZI PENTRU RECUPERAREA COPIILOR CU DIZABILITĂȚI

 • EDUCATOR – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale/ științelor umaniste / științe exacte sau specializarea pedagogie

 • PSIHOPEDAGOG– 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea Psihopedagogie         

COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU PROTECȚIA COPILULUI – APARTAMENTE SOCIALE DE TIP FAMILIAL

 • PSIHOLOG – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea Psihologie

 • INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE – 2 posturi

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

 • ADMINISTRATOR – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

ADĂPOSTUL DE ZI ȘI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII

 • MEDIC – 1 post

            Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență în specializarea Medicină

– Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România, Aviz de liberă practică, Poliță de asigurare Malpraxis

 • ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii postliceale/superioare de scurtă durată/superioare (Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. )

 • INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE- 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

 ECHIPA MOBILĂ DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN SITUAȚII DE RISC

 • PSIHOLOG– 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea Psihologie

 • ASISTENT SOCIAL –3 posturi

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea Asistență Socială

 • ASISTENT MEDICAL GENERALIST – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii postliceale/superioare de scurtă durată/superioare (Certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R. )

 • PAZNIC- 2 posturi

     Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii generale (minim 8 clase) sau studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

– certificat de calificare profesională

– atestat pentru exercitarea profesiei

 • ADMINISTRATOR – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

CREȘA SF.STELIAN

 • PSIHOLOG– 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea Psihologie

 • INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE- 3 posturi

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

 • EDUCATOR – 3 posturi

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale/ științelor umaniste sau specializarea pedagogie

 • INFIRMIERĂ – 2 posturi

– studii generale (8 clase) /medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

-curs infirmieră

CREȘA SF.ANDREI

 • ȊNGRIJITOARE – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii generale (minim 8 clase)

 • MUNCITOR CALIFICAT (ZUGRAV) – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii generale (minim 8 clase)

-curs calificare zugrav

CREȘA ARIEL și AURORA

 • INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE – 4 posturi

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

 • EDUCATOR – 2 posturi

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul științelor sociale/ științelor umaniste sau specializarea pedagogie

 • MEDIC – 1 post

            Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență în specializarea Medicină

– Certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România, Aviz de liberă practică, Poliță de

asigurare Malpraxis

 • INFIRMIERĂ – 3 posturi

– studii generale (8 clase) /medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

-curs infirmieră

 • ȊNGRIJITOARE – 2 posturi

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii generale (minim 8 clase)

 • MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR)- 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii generale (minim 8 clase)

-curs calificare bucătar

 • MUNCITOR NECALIFICAT (AJUTOR BUCĂTAR) -1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– studii generale (minim 8 clase)

 • ADMINISTRATOR – 1 post

Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

-studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

              Pentru posturile de administrator  scoase la concurs se solicită vechime în domeniu de activitate de minimum 6  (șase) luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 martie 2020, între orele 0900 şi 1500: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă/proba practică;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 5, Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sectorul 5, parter, camera P04, telefon 021/315.94.11.

descarca: anunt-afisare-25.03.2020.doc 153KB DOC

descarca: bibliografii-concurs-25.03.2020.pdf 3.97MB PDF

Apply for this Job