Funcții contractuale (9 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 BucureștiFuncții contractuale (9 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București

28 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• educator, grad principal -1 post, studii medii, vechime în specialitatea studiilor minimum 5 ani;
• inspector de specialitate, grad IA- 1 post, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență de lungă durată în domeniul ingineriei, vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
• conducător auto -1 post, studii medii, permis de conducere categoria D, cu experiență, profesională pe postul de conducător auto de minimum 5 ani;
• asistent social debutant – 2 posturi, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență – specializare asistență socială, aviz liberă practică eliberat de Colegiul Asistenților Sociali, fără condiție de vechime în muncă;
• inspector de specialitate, grad IA -1 post, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență de lungă durată în domeniul economic, vechime în muncă de minimum 6 ani și 6 luni;
• îngrijitori curățenie – 2 posturi, studii generale, fără candide de vechime în muncă;
• inspector de specialitate, grad II – 1 post, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență de lungă durată în domeniul științelor comunicării, vechime în muncă minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 12 iulie 2019, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 24 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
  • 26 iulie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

  1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4 București, str. soldat Enache Ion nr. 1A, telefon 0372715100/interior 139, persoană de contact – Oprea Florentina, Serviciul Resurse Umane – Salarizare, e-mail resurse@dgaspc4.ro.

Apply for this Job