Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, BucureștiFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, București

6 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de:

Direcţia pentru Protecţia Copilului

 • Centrul de Îngrijire în Apartamente de Tip Familial:
  • 11 posturi referent : studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 2 posturi supraveghetor de noapte: studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
 • Complex de Servicii „Pistruiatul” – Componenta Rezidenţială:
  • 1 post psiholog: studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în Psihologie, nu se solicită vechime în specialitate.
 • Casa de Tip Familial „Crinul Alb”:
  • 1 post de infirmier: studii generale, absolvent a unui curs dc infirmier, nu se solicită vechime in muncă;
  • 1 post de psihopedagog: studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie/ştiinţe socio-umane, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 1 post asistent medical: studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, uu se solicită vechime în spedalitate;
  • 1 post de asistent social: studii superioare dc licenţă absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea asistenţă socială, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 2 posturi muncilor calificat-bucătar: studii generale medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; absolvent al unui curs care sa ateste specializarea profesionala de bucătar, nu se solicită vechime în muncă.
 • Centrul de zi „Lizuca”:
  • 1 post de inspector de specialitate (psihopedagog): studii superioare de licenţă absolvite cu diplomă dc licenţă în specializarea psihopedagogie/ştiinţe socio-umane, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 6 posturi îngrijitor (îngrijitor copii): studii generale, nu se solicită vechime în muncă,
 • Centrul de zi „Micul Prinţ”:
  • 6 posturi îngrijitor (îngrijitor copii): studii generale, nu sc solicită vechime în muncă.
 • Complex de servicii „Brânduşa” – Compartiment de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi:
  • 1 post medic balneo-fizio-terapie: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea recuperare medicală BFT; drept de liberă practică; asigurare Malpraxis; vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani.
 • Creşa „Potcoava”:
  • 3 posturi asistent medical: studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 3 posturi educator: studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs formare educator puericultor/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 11 posturi de infirmier: studii generale, absolvent a unui curs de infirmier, nu se solicită vechime în muncă;
  • 1 post de îngrijitor: studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
 • Creşa „Ghiocelul”:
  • 2 posturi educator: studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs formare educator puericultor/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 1 post asistent medical: Studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 1 post muncitor calificat – bucătar: Studii generale medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de bucătar, nu se solicită vechime în muncă;
  • 10 posturi îngrijitor (îngrijitor copii): Studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
 • Creşa „Greieraşul”:
  • 12 posturi educator puericultor: Studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs formare educator puericultor/liceu pedagogic, nu se solicită vechime îu specialitate;
  • 1 post muncitor calificat bucătar: studii generale medii, liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat; absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de bucătar, nu se solicită vechime în muncă;
  • 8 posturi îngrijitor (îngrijitor copii): studii generale, nu se solicită vechime în muncă;
  • 1 post muncitor neealificat ajutor bucătar: studii generale, nu sc solicită vechime în muncă.
 • Direcţia de Protecţie Socială
 • Clubul Seniorilor „Râmnicu Sărat”:
  • 1 post kinetoterapeut: Studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în kinetoterapie, nu se solicită vechime în specialitate.
 • Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Casa Max”:
  • 1 post kinetoterapeut: studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în kinetoterapie, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 1 post de asistent social: studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă îu asistenţă socială, nu se solicită vechime în specialitate :
  • 1 post de art terapeut: studii medii, liceale absolvite eu diploma de bacalaureat, certificat de calificare în domeniul terapiei ocupaţionaîe/arte combinate, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 2 posturi asistent medical: studii postliceale de specialitate absolvite eu diplomă, nu se solicită vechime în specialitate;
  • 5 posturi de infirmier: studii generale, absolvent a unui curs de infirmier, nu se solicită vechime în muncă.
 • Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Fără Adăpost – Componenta rezidenţială:
  • 3 posturi de infirmier: studii generale, absolvent a unui curs de infirmier, nu se solicită vechime în muncă;
  • 1 post asistent medical: studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, nu se solicită vechime îu specialitate.
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă – „Floarea Speranţei”:
  • 3 posturi de infirmier: studii generale, absolvent a unui curs de infirmier, nu se solicită vechime în muncă;
  • 1 post asistent medical: studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, nu se solicită vechime în specialitate.
 • Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana”:
  • 3 posturi de infirmier: Studii generale, absolvent a unui curs de infirmier, nu se solicită vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 31 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • până în data de 06 august 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Str. Parfumului nr. 2-4, București, telefon 0730/013.862.

Apply for this Job