Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, BucureștiFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, București

29 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

Direcţia Economică:
Creşa „Potcoava”:
• 11 posturi infirmier.
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă; pentru candidaţii cu o vechime în specialitate de cel puţin 6 luni, se solicită curs de infirmier;
• 1 post îngrijitor (îngrijitor clădiri).
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă.

Creşa „Ghiocelul“:
• 2 posturi îngrijitor (îngrijitor clădiri).
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă;

Creşa „Greieruşul“:
• 6 posturi educator puericuitor.
Condiţii specifice de participare – studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat: certificat absolvire curs formare educator puericultor-specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate;
• 8 posturi îngrijitor (îngrijitor copii).
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
• 1 post spălătoreasă.
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
• 4 posturi asistent medical.
Condiţii specifice de participare – studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, cu certificat de membru eliberat de O.A.M.G.MA.M.R, vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate.

Direcţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului
Centrul de zi „Lizuca“:
• 5 posturi îngrijitor (îngrijitor copii).
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă.

Centrul de zi „Micul Prinţ“:
• 5 posturi îngrijitor (îngrijitor copii).
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
• 1 post educator puericultor.
Condiţii specifice de participare – studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat; certificat absolvire curs formare educator puericultor/specializat/liceu pedagogic, nu se solicită vechime în specialitate.

Casa de Tip Familial „Crinul Alb“:
• 1 post infirmier.
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în munca; pentru candidaţii cu o vechime în specialitate de cel puţin 6 luni, se solicită curs de infirmier.
• 1 post muncitor calificat de bucătar.
Condiţii specifice de participare – studii generale; absolvent al unui curs care sa ateste specializarea profesionala de bucătar, nu se solicită vechime în muncă.
• 2 posturi de psihopedagog.
Condiţii specifice de participare – studii superioare ştiinţe socio-umane, absolvite cu diplomă de licenţă în specializarea psihopedagogie, nu se solicită vechime în specialitate.

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă “Copii Străzii“:
• 1 post îngrijitor (îngrijitor clădiri).
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă.
• 1 post supraveghetor de noapte.
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă.

Centrul de îngrijire în Apartamente de Tip Familial:
• 10 posturi referent.
Condiţii specifice dc participare – studii medii, liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, nu se solicită vechime în specialitate.
Experienţă dc lucru cu copii cu vârste cuprinse între 6-18 ani, minimum 1 an.

Direcţia De Protecţie Socială
Complex de Servicii Sociale pentru Persoane Fără Adăpost – Componenţa rezidenţială:
• 1 post referent.
Condiţii specifice de participate – studii medii, liceale absolvite cu diploma de bacalaureat, nu se solicită vechime în specialitate.
• 2 posturi infirmier.
Condiţii specifice de participare: studii generale, nu se solicită vechime în muncă; pentru candidaţii cu o vechime în specialitate de cel puţin 6 luni, se solicită curs de infirmier.
• 1 post asistent medical.
Condiţii specifice de participare – studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, cu certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate.
• 1 post îngrijitor (îngrijitor clădiri).
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă – „Floarea Speranţei“.
• 2 posturi infirmier.
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă; pentru candidaţii cu o vechime în specialitate de cel puţin 6 luni, se solicită curs de infirmier.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice „Sf. Ana“.
• 2 posturi infirmier.
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă; pentru candidaţii cu o vechime în specialitate de cel puţin 6 luni, se solicită curs de infirmier.

Centrul de îngrijire şi Asistenţă „Casa Max“:
• 1 post asistent social.
Condiţii specifice de participare – studii superioare de specialitate de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în asistenţă socială, nu se solicită vechime în specialitate;
• 2 posturi asistent medical.
Condiţii specifice de participare – studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă, cu certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi, nu se solicită vechime în specialitate.
• 4 posturi infirmier.
Condiţii specifice de participare – studii generale, nu se solicită vechime în muncă; pentru candidaţii cu o vechime în specialitate de cel puţin 6 luni, se solicită curs de infirmier;
• 1 post muncitor calificat – bucătar.
Condiţii specifice de participare – studii generale; absolvent al unui curs care să ateste specializarea profesională de bucătar, nu se solicită vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
 • 22 noiembrie 2018, ora 10.00: proba practică;
 • 27 noiembrie 2018, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, Str. Parfumului nr. 2-4, București, telefon 0730/013.862.

Apply for this Job