Funcții contractuale (9 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, BucureștiFuncții contractuale (9 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, București

4 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2, București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

Direcția Asistență Socială:
Serviciul Ambulanța Socială:

• 1 post de inspector de specialitate, categoria S, gradul I.
Cerințe specifice de participare la concurs:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
vechime în muncă minimum 3 ani și 6 luni (cu studii superioare).

• 1 post de medic categoria S, gradul specialist
Cerințe specifice de participare la concurs;
studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență (facultatea de medicină);
certificat de membru al Colegiului Medicilor din România în specializarea medicină de familie cu viză pe anul în curs;
vechime în muncă minimum 3 ani (în specialitatea studiilor);
asigurare malpraxis.

• 1 post de șef serviciu, categoria S, gradul II.
Cerințe specifice de participare la concurs:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: asistență socială sau sociologie, psihologie sau științe ale educației, drept, științe administrative, sănătate, economie, management sau finanțe;
vechime în muncă 5 ani (în specialitatea studiilor).

Adăpostul de Noapte pentru Persoane Adulte:
• 1 post de inspector de specialitate, categoria S, gradul II.
Cerințe specifice de participare la concurs:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență, (facultatea de asistență socială/facultatea de teologie și asistență socială);
vechime m muncă 6 luni (în specialitatea studiilor absolvite).

Serviciul Secretariat al Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap:
• 1 post de inspector de specialitate, categoria S, gradul I.
Cerințe specifice de participare la concurs:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în muncă 3 ani și 6 luni (cu studii superioare).

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap:
• 1 post de inspector de specialitate, categoria S, gradul I.
Cerințe specifice de participare la concurs:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie sau științe comportamentale;
vechime în muncă 3 ani și 6 luni (în specialitatea studiilor absolvite).

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihialrică Nr. 1:
•  2 posturi de infirmieră, categoria G.
Cerințe specifice de participare la concurs;
învățământ general obligatoriu;
vechime în muncă 6 luni (cu învățământ general obligatoriu).

Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice „Plumbuita”:
• 1 post de șef serviciu, categoria S, gradul II.
Cerințe specifice de participare la concurs:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: asistență socială, sociologie, psihologie și științe comportamentale, științe juridice
vechime în muncă 5 ani (în specialitatea studiilor).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 06 aprilie 2020, proba interviu;
 • 10 aprilie 2020, proba practică.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Str. Olari nr. 11-13, Sector 2, București, telefon 031/405.24.77, interior 303, 338, 339.

Apply for this Job