Funcții contractuale (21 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 BucureștiFuncții contractuale (21 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București

4 martie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1. Proba practică:
Direcţia Protecţie Socială
Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța
 1 post de spălătoreasă
Cerinţe specifice de participare la concurs:
– învățământ general obligatoriu
– vechime în muncă minim 6 luni ( cu învățământ general obligatoriu)
– punctualitate, caracter ordonat și conștiinciozitate

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropshiatrică nr. 2
 1 post de muncitor calificat (bucătar), treapta IV
Cerinţe specifice de participare la concurs:
– învățământ general obligatoriu
– curs de calificare de bucătar
– abilități de comunicare și de lucru în echipă
– conștiinciozitate

1. Proba scrisă:
Direcţia Protecţie Socială
Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice Speranța
 1 post de asistent medical (generalist) categoria PL
Cerinţe specifice de participare la concurs:
– școală postliceală sanitară absolvită cu certificat de competențe profesionale, specializarea asistent medical generalist
– aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., specializarea asistent medical generalist
– certificat membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.
– vechime în muncă 6 luni ( în specialitatea studiilor absolvite)

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropshiatrică nr. 2
 1 post de kinetoterapeut categoria S
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Educație Fizică și Sport, specializarea Kinetoterapie)
– autorizația de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România
– vechime în muncă 6 luni (în specialitatea studiilor absolvite)
– abilități de comunicare și de lucru în echipă
– conștiinciozitate
– punctualitate

Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap
 1 post de medic (expertiză medicală) categoria S
Cerinţe specifice de participare la concurs:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență (Facultatea de Medicină – specializarea expertiză medicală)
– certificat de membru al Colegiului Medicilor din România specializarea expertiză medicală, cu viză pentru anul în curs
– vechime în muncă 3 ani (în specialitatea studiilor absolvite)
– asigurare Malpraxis
– abilități de comunicare

Direcţia Protecţia Copilului
Centrul de Îngrijire și Găzduire Cantemir
 1 post de asistent medical categoria PL, grad principal
Cerinţe specifice de participare la concurs:
– școală postliceală sanitară absolvită cu certificat de competențe profesionale, specializarea asistent medical generalist)
– aviz anual pentru exercitarea profesiei de asistent medical eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R., specializarea asistent medical generalist
– certificat ce membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.
– vechime în muncă 5 ani ( în specialitatea studiilor absolvite)

Serviciul Protecția Copilului Delincvent
 1 post de asistent social categoria S
Cerinţe specifice de participare la concurs:
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistenței sociale
– aviz de exercitare a profesiei eliberat de Colegiul Asisteţilor Sociali din România
– vechime în muncă 3 ani (în specialitea studiilor absolvite)
– abilități de utilizare a calculatorului
– capacitate de lucru în condiții de stres
– capacitate de lucru în echipă

Centrul de Consiliere Caroteni
 1 post de psiholog practicant, categoria S
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Psihologie)
– atestat de liberă practică specializarea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România
– vechime în specialitatea studiilor absolvite 6 luni
– capacitate de relaționare
– capacitate de lucru în condiții de stres
– conștiinciozitate
– capacitate de lucru în echipă

 1 post de psiholog specialist, categoria S
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Psihologie)
– atestat de liberă practică specializarea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România
– vechime în specialitatea studiilor absolvite 5 ani
– capacitate de relaționare
– capacitate de lucru în condiții de stres
– conștiinciozitate
– capacitate de lucru în echipă

Centrul Pilot de Protecție a CopiluluiVictimă a Traficului de Ființe Umane Gavroche
 1 post de inspector de specialitate categoria S, gradul II
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă
– vechime în muncă 6 luni (cu studii superioare)
– abilități de utilizare a calculatorului

 1 post de psiholog practicant, categoria S
– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă (Facultatea de Psihologie)
– atestat de liberă practică specializarea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România
– vechime în muncă 6 luni (în specialitatea studiilor absolvite)

Serviciul Asistență Maternală
 10 posturi de asistent maternal profesionist
Cerinţe specifice de participare la concurs:
– învățământ general obligatoriu
– atestat valabil privind calitatea de asistent maternal profesionist eliberat de Comisia pentru Protecția Copilului
– vechime în muncă 6 luni (cu învățământ general obligatoriu)
– capacitate de relaționare
– capacitate de lucru în condiții de stres
– conștiinciozitate
– capacitate de lucru în echipă

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 15 martie 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 28 martie 2019, ora 11:00: proba scrisă;
 • 28 martie 2019, ora 09:00: proba practică;
 • 03 aprilie 2019, ora 08:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti, 2 situat în str. Olari nr. 15 (fost 11-13); telefon 0314052477 int. 303/338/339.

descarca: Anunt-concurs-per.-nedeterm.-28.03.2019-.docx 364KB DOCX

descarca: Bibliografii-si-tematici-concurs-28.03.2019-.pdf 3.98MB PDF

Apply for this Job