Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu MareFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare

13 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie, vacante, după cum urmează:

C.I.A.R.H.M. „O viață nouă“, Satu Mare:

 • administrator I – studii M – 1 post:
  • diplomă de bacalaureat;
  • 4 ani vechime în activitate.
 • asistent medical principal – studii PL – 1 post:
  • diplomă de bacalaureat;
  • studii postliceale sanitare finalizate cu diplomă;
  • minimum 5 ani vechime pe postul de asistent medical;
  • aviz anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical;
  • certificatul de grad principal.

C.P.C. „Floare de colț“, Halmeu:

 • educator – studii S -1 post:
  • studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.

Centrul Maternal „Lorena“, Satu Mare:

 • supraveghetor de noapte-studii G – 1post:
  • studii generale;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.

C.R.R.P.H, „Laura“, Satu Mare:

 • referent de specialitate II – studii S – 1 post:
  • studii superioare finalizate cu diplomă de licență;
  • minimum 3 ani și 6 luni vechime în specialitate.

Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap Satu Mare:

 • asistent social specialist – studii S – 1 post:
  • diplomă de licență în specialitatea asistență socială;
  • minimum 4 ani vechime în specialitate;
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social având, treapta de competență specialist

Echipa mobilă:

 • psiholog practicant – studii S – 1 post:
  • diplomă de licență în specialitate;
  • 1 an vechime ca psiholog stagiar;
  • atestat de liberă practică treapta practicant.
 • kinetoterapeut – studii S – 1 post:
  • diplomă de licență în specialitate;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.
 • logoped – studii S – 1 post:
  • diplomă de licență în specialitate;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate.

C.T.F. „Ana“, Satu Mare:

 • educator – studii M – I post:
  • diplomă de bacalaureat;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.

C.T.F. „Teodora“, Noroieni:

 • educator – studii M – 1 post:
 • diplomă de bacalaureat;
 • minimum 6 luni vechime în activitate.

C.T.F. „Ștefania”, Oar:

 • educator principal – studii M – 1 post:
  • diplomă de bacalaureat;
  • minimum 5 ani vechime în activitate.

C.T.F. „Andreea“, Carei:

 • educator – studii M – 1 post:
 • diplomă de bacalaureat;
 • minimum 6 luni vechime în activitate.

C.I.A.S. „Șansa“, Satu Mare:

 • îngrijitor (curățenie) – studii G – 4 posturi:
  • studii generale.
 • infirmier – studii G – 3 posturi;
  • studii generale;
  • curs de infirmier;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.
 • îngrijitoare (igienă personală) – studii G – 1 post:
  • studii generale;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.
 • asistent medical debutant – studii PL – 1 post:
 • studii post liceale sanitare finalizate cu diplomă;autorizație de liberă practica valabilă.

Centrul de îngrijire și asistență socială „Alexandru“ Carei:

 • îngrijitoare (igienă personală) – studii G – 2 posturi:
  • studii generale;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.
 • muncitor necalificat I – studii – 1 post:
  • fără condiții pentru participare.
 • muncitor calificat II bucătărie – studii G – 1 post:
  • studii generale;
  • minimum 6 ani vechime în activitate;
  • curs de calificare bucătar.

Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică „Cristiana“, Carei:

 • îngrijitor (curățenie) – studii G – 1 post:
 • studii generale.

Centrul de recuperare și reabilitare persoane cu handicap „Lucia“, Satu Mare:

 • pedagog de recuperare – studii M – 3 posturi:
  • diplomă de bacalaureat;
  • minimum 6 luni vechime în activitate.

C.I.A.P.H.M. „Sf. Ana”, Carei:

 • paznic – studii G – 1 post:
  • studii generale;
  • certificat și atestat agent de securitate.
 • muncitor calificat III lăcătuș – studii G – 1 post:
  • studii generale;
  • curs de calificare lăcătuș mecanic;
  • 3 ani vechime în activitate.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 iulie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare din str. Corvinilor nr. 18, Satu Mare, telefon: 0261/768.830.

Apply for this Job