Funcții contractuale (15 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului OltFuncții contractuale (15 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt

31 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

ASISTENT SOCIAL, nivel studii S, grad debutant, 1 post
Condiţii de studii: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul „Asistență socială”, specializarea „Asistență socială”.
Condiţii specifice: aviz pentru exercitarea profesiei de asistent social, grad profesional Debutant, eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.

INSTRUCTOR DE EDUCAŢIE, nivel studii M, treaptă profesională debutant , 1 post
Condiţii de studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

ASISTENT MEDICAL, nivel studii PL, 1 post
Condiţii de studii: studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de „Asistent medical generalist”
Condiţii specifice: – certificat de membru eliberat de OAMGMAMR pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist, vechime minim 6 luni în specialitatea studiilor

ASISTENT MEDICAL, nivel studii PL, grad debutant, 2 posturi
Condiţii de studii: studii postliceale, absolvite cu certificat, în profesia de „Asistent medical generalist”
Condiţii specifice: – certificat de membru eliberat de OAMGMAMR pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist

INFIRMIERĂ, nivel studii G, 2 posturi
Condiţii de studii: studii generale
Condiţii specifice: vechime minim 6 luni în muncă

INFIRMIERĂ, nivel studii G, treaptă profesională debutant, 2 posturi
Condiţii de studii: studii generale

MAGAZINER, nivel studii M, 1 post
Condiţii de studii: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
Condiţii specifice: vechime minim 6 luni într-o funcţie cu nivel de studii medii

MUNCITOR CALIFICAT, (fochist), nivel studii G, treaptă profesională IV, 2 posturi
Condiţii de studii: studii generale/medii cu calificare de fochist şi autorizaţie ISCIR emisă de ISCIR sau un agent economic autorizat ISCIR

MUNCITOR CALIFICAT, (bucătar), nivel studii G, treaptă profesională II, 1 post
Condiţii de studii: studii generale/medii cu calificare de bucătar
Condiţii specifice: vechime minim 3 ani și 6 luni într-o funcţie calificată

ÎNGRIJITOR, nivel studii G, 2 posturi
Condiţii de studii: studii generale

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 aprilie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 25 aprilie 2017, ora 11:00: proba scrisă;
 • 28 aprilie 2017, ora 11:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt, Municipiul Slatina, Judeţul Olt, Strada Drăgăneşti, nr.7; tel: 0372-713562, 563, 564, 565; 0349-408182, fax: 0249-412692 , e-mail dgpdcot@rdsmail.ro ; www.dgaspc-olt.ro

descarca: ANUNȚ-GUVERN-1.doc 129KB DOC

Apply for this Job