Funcții contractuale (10 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului HunedoaraFuncții contractuale (10 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara

19 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• Inspector specialitate (manager caz) grad IA în cadrul Compartiment management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în sistem rezidențial-1 post
• Inspector specialitate (manager caz) grad II în cadrul Compartiment management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în sistem rezidențial -1 post
• Psiholog, grad practicant în cadrul Compartiment management de caz pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în sistem rezidențial -1 post
• Inspector specialitate, grad II în cadrul Biroul Tehnic și Patrimoniu – 1 post
• Inspector specialitate, grad debutant în cadrul Centrul de Primire în Regim de Urgență Deva – 1 post
• Asistent medical în cadrul Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Hunedoara – 1 post
• Administrator treapta II în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență Geoagiu – 1 post
• Inspector specialitate (economist), grad debutant în cadrul Centrul de Îngrijire și Asistență nr.1 Păclișa – 1 post
• Îngrijitoare în cadrul Locuinței Protejate Orăștie – 1 post
• Administrator, treapta I în cadrul Locuinței Protejate Pricaz nr.55 – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Inspector specialitate (manager caz) grad IA în cadrul Compartiment management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi aliate în sistem rezidenţial -1 post.
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în specialitatea asistenţă socială, psihologie, sociologie, ştiinţe juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei; minimum 6 ani şi 6 luni.

• Inspector specialitate (manager caz) grad n în cadrul Compartiment management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi aflate în sistem rezidenţial -1 post
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalenta în specialitatea asistenţă socială, psihologie, sociologie, ştiinţe juridice;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei: minimum 6 luni.

• Psiholog, grad practicant în cadrul Compartiment management de caz pentru persoane adulte cu dizabilităţi aliate in sistem rezidenţial – I post.
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea psihologie;
atestat de liberă practică, pe treapta de specializare practicant, în specialitatea psihologie clinică;
vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei: minimum 1 an.

• Inspector specialitate, grad II în cadrul Biroul Tehnic şi Patrimoniu-1 post.
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul inginerie civilă, în specializarea construcţii civile, industriale şi agricole;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei: minimum 6 luni.

• Inspector specialitate, grad debutant în cadrul Centrul de Primire în
Regim de Urgenţă Deva -1 post.
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe economice;
nu necesită vechime în specialitate.

• Asistent medical în cadrul Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap Hunedoara -1 post.
Condiţii specifice:
studii postliceale de specialitate absolvite cu diplomă;
certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenţilor Medicali, Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei: minimum 6 luni.

• Administrator treapta II în cadrul Centrul de îngrijire şi Asistenţă Geoagiu-1 post.
Condiţii specifice:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei: minimum 6 luni;
vârstă minimă: 21 ani, conform Legii nr. 22/1969.

• Inspector specialitate (economist), grad debutant în cadrul Centrul de îngrijire şi Asistenţă nr. 1 Păclişa 1 post.
Condiţii specifice:
studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de lieenţă sau echivalentă în specialitatea ştiinţe economice;
nu necesită vechime în specialitate.

• îngrijitoare în cadrul Locuinţei Protejate Orăştie 1 post.
Condiţii specifice:
studii generale absolvite cu certificat capacitate/absolvire a învăţământului de 8 clase.

• Administrator, treapta I în cadrul Locuinţei Protejate Pricaz nr. 55 – 1 post.
Condiţii specifice:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei: minimum 3 ani şi 6 luni;
vârstă minimă: 21 ani, conform Legii nr. 22/1969.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 decembrie 2018, ora 15.00 data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 decembrie 2018, ora 11.00 proba scrisă;
 • data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0254/233341 sau la sediul D.G.A.S.P.C. Hunedoara: Deva, B-dul Iuliu Maniu, nr. 18, jud. Hunedoara – Serviciul Resurse Umane, Salarizare.

Apply for this Job