Funcții contractuale (12 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului GiurgiuFuncții contractuale (12 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu

19 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu organizează concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

1. Psiholog – 3 posturi ( 2 posturi în cadrul Centrului de recuperare senzorială şi motrică destinat recuperării copiilor cu deficienţe de spectru intelectual, psihic şi motor şi 1 post în cadrul Biroului Adopţii şi postadopţii );
2. Psihopedagog – 1 post în cadrul Centrului de recuperare senzorială şi motrică destinat recuperării copiilor cu deficienţe de spectru intelectual, psihic şi motor;
3. Logoped – 1 post în cadrul aceluiaşi centru de la punctul 2;
4. Asistent social – 1 post în cadrul aceluiaşi centru de la punctul 2;
5. Kinetoterapeut – 1 post în cadrul aceluiaşi centru de la punctul 2;
6. Instructor sportiv – 1 post în cadrul aceluiaşi centru de la punctul 2;
7. Instructor de educaţie – 3 posturi ( 2 posturi în cadrul Centrului de recuperare senzorială şi motrică destinat recuperării copiilor cu deficienţe de spectru intelectual, psihic şi motor şi 1 post în cadrul Casei de tip familial „Ansaloni” );
8. Îngrijitoare – 1 post în cadrul Centrului de Recuperare şi respiro.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

1. Pentru posturile de psiholog/psihopedagog – absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată, specializarea psihologie/psihopedagogie specială;
2. Pentru postul de logoped – absolvenţi de studii superioare în domeniul psihopedagogie specială/psihologie şi master/curs de specializare în terapia tulburărilor de limbaj;
3. Pentru postul de asistent social – absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată, specializarea asistenţă socială;
4. Pentru postul de kinetoterapeut – absolvenţi de studii superioare în domeniul educaţie fizică şi sport, specializarea kinetoterapie;
5. Pentru postul de instructor sportiv – studii medii/şcoală postliceală şi experienţă de minim1 an în domeniul social – activităţi sportive cu persoane cu dizabilităţi;
6. Pentru posturile de instructor de educaţie – absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat şi vechime în muncă de minim 1 an;
7. Pentru postul de îngrijitoare – studii generale.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2017, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 10 august 2017, ora 11.00 – proba scrisă;
 • 17 august 2017, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din Giurgiu, șos. Alexandriei nr. 7-9, telefon 0246/214.011.

descarca: BIBLIOGRAFIE-centrul-senz.doc 64KB DOC

descarca: acte-dosar-concurs-4.docx 12KB DOCX

descarca: anunţ-concurs-aug-17.doc 44KB DOC

Apply for this Job