Funcții contractuale (7 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului CovasnaFuncții contractuale (7 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

a) Centrul de coordonare Baraolt:
1 şef centru, grad II, nivel studii superioare,
0,5 post de medic, nivel studii superioare.

b) Centrul de plasament “Borosnyay Kamilla” Târgu Secuiesc:
1 educator, nivel studii superioare.

c) Centrul de sprijin pentru tineri peste 18 ani Sfântu Gheorghe:
2 educatori, nivel studii medii/postliceale.

d) Centrul de plasament nr. 6 Olteni:
1 psiholog practicant, nivel studii superioare.

e) Casa familială Ilieni:
1 educator, nivel studii medii/postliceale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

pentru şef centru, grad II, nivel studii superioare:
o candidaţii(ul) pentru ocuparea funcţiei trebuie sa fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale,
sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

pentru medic, nivel studii superioare:
o medic, confirmat în una din specialităţile: medicină pediatrică, medicină generală, medicină internă, medicină de familie, recuperare, etc.;

pentru educator, nivel studii superioare:
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă, respective studii superioare de lunga durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu ştiinţe sociale sau umaniste, având şi certificat de absolvire a modulului pedagogic;

pentru psiholog practicant, nivel studii superioare:
o studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie;
o vechime în specialitatea studiilor necesară – minimum 6 luni;

pentru educator, nivel studii medii/postliceale:
o studii liceale şi/sau postliceale absolvite cu diplomă,
o disponibilitate de lucru noaptea și în zilele de sâmbătă/duminică sau sărbătoare legală.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2020, ora 16.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 martie 2020, ora 09.00 – proba scrisă;
 • 24 martie 2020, ora 09.00 – interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Covasna, telefon 0267/317.464.

descarca: DGASPV-Covasna_Anunt-posturi-gov.ro_26.02.2020.doc 153KB DOC

Apply for this Job