Funcții contractuale (56 posturi) – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ConstanţaFuncții contractuale (56 posturi)

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

3 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

 • 2 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B:
  • nivelul studiilor – PL/SSD/ S;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură asistență medicală beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture.
 • 1 post de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp:
  • nivelul studiilor – G/M;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii,/generale; certificat de calificare în meserie;
  • principalele atribuţii ale postului: îşi desfăşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor.
 • 8 posturi de infirmier, pe durată nedcterminată. în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Techirghiol – Corp B:
  • nivelul studiilor – G/M;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale/medit;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture.
 • 2 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Anemia” din Techirghiol – Centrul Rezidenţial:
  • nivelul studiilor – PL/SSD/ S;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R;
  • principalele cerinţe ale postului: oferă asistență medicală beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture.
 • 5 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată. în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Anemia” Techirghiol – Centrul Rezidenţial:
  • nivelul studiilor – G/M;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru oeupareistudii generale/medii;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture.
 • 1 post de şef centru, pe durată nedeterminată. în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor – S;
  • nivelul postului – conducere
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii superioare socio-umane;
  • vechime de minimum 2 ani în specialitatea studiilor:
  • principalele atribuţii ale postului: asigură coordonarea şi controlul activităţii în cadrul centrului.
 • 1 post de referent (administrator), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor – M;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii economice;
  • principalele atribuţii ale postului: răspunde de inventarierea valorilor materiale şi băneşti din cadrul centrului;
 • 1 post de psiholog, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor – S;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generate şi specifice pentru ocupare: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei, autorizaţie de liberă practică în domeniul clinic/ psihoterapie/consiliere/ eliberat de C.N.P.R.;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură consiliere, asistenţă şi terapie psihologică beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale.
 • 1 post de medic specialist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor – S;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent de studii superioare cu diplomă de licenţa m domeniul medicină generală/ medicină de familie; aviz de liberă practică;
  • principalele atribuţii ale postului: coordonează şi răspunde de problemele medicale ale beneficiarilor.
 • 5 posturi de asistent medical, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor – PL/SSD/S;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură asistență medicală beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture.
 • 2 posturi de asistent medical balneofizioterapie, pe durată nedeterminată. în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor – PL/SSD/S;
  • nivelul postului: execuţie:
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: absolvent școală sanitară postliceală, specialitate asistent medical B.F.T.;
  • avizul O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură asistență medicală beneficiarilor serviciilor rezidenţiale,
 • 2 posturi de muncitor calificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca”- Negru Vodă:
  • nivelul studiilor G/M;
  • nivelul postului – execuţie:
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale;
  • certificat de calificare în meserie;
  • principalele atribuţii ale postului: îşi desfăşoară activitatea în blocul alimentar, răspunde de prepararea în condiţii igienico-sanitare a meniurilor: program ture.
 • 1 post de muncitor necalificat bucătărie, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor G;
  • nivelul postului – execuţie;
 • 1 post de muncitor calificat întreţinere (electrician), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor – G/M;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii medii/generale; certificat de calificare în meseria de electrician;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură lucrări de întreţinere.
 • 1 post de muncitor calificat întreţinere (instalator), pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca”- Negru Vodă.
  • nivelul studiilor – G/M;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii mcdii/gcticrale; certificat de calificare în meseria de instalator;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură lucrări de întreţinere.
 • 22 posturi de infirmier, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. Luca” – Negru Vodă:
  • nivelul studiilor – G/M;
  • nivelul postului – execuţie;
  • condiţii generale şi specifice pentru ocupare: studii generale medii;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Pentru posturile scoase la concurs nu se solicită vechime în muncă,
 • cu excepţia postului de şef centru unde este necesară o vechime minimă de 2 ani în specialitatea studiilor.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 18 aprilie 2017, ora 16:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 26 aprilie 2017, ora 10.00, proba scrisă – la sediul C.P, Traian din Constanţa, str. Nicu Mandal nr. 15 (zona Halta Traian, vis-a-vis de str. Interioară 2);
 • 28 aprilie 2017, ora 10.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa, str. Decebal nr. 22, telefon: 0241/480.863.

Apply for this Job