Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului ConstanţaFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa

21 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante/temporar vacante:

 • 1 post de educator, pe durată determinată, în cadrul Centrului de Plasament Antonio:
  • nivelul studiilor: S/PL/M;
  • studii superioare studii postliceale/studii medii;
  • principalele cerinţe ale postului: asigură educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul centrului; program ture;
 • psihopedagog, pe durată determinată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu:
  • nivelul studiilor S;
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedagogiei speciale/pshihotogiei;
  • aviz colegiu în domeniul psihopedagogiei speciale/dovada înscrierii pentru obţinerea avizului;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură terapie beneficiarilor;
 • asistent medical, pe durata determinată, în cadrul Centrului de Plasament Ovidiu:
  • nivelul studiilor: S/PL/SSD;
  • absolvent scoală sanitară postliceală, specialitate asistent medical generalist: avizul O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • principalele cerinţe ale postului: oferă asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidenţiale; program ture;
 • educator, pe durată determinată, m cadrul Complexului de Servicii Comunitare Cristina – Centrul de Plasament:
  • nivelul studiilor: S/PL/M;
  • studii superioare/studii postliceale/studii medii;
  • asigură educaţia şi supravegherea copiilor beneficiari ai serviciilor sociale din cadrul centrului; program ture;
 • psihopedagog, pe durată determinată, în cadrul Centrului de Zi pentru Copii cu Autism:
  • nivelul studiilor S;
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihopedagogiei speciale/pshihologiei; aviz colegiu în domeniul psihopedagogiei speciale/dovada înscrierii pentru obţinerea avizului;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură terapie beneficiarilor;
 • infirmier, pe durată determinată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Techirghiol:
  • nivelul studiilor: G/M;
  • studii generale/medii;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture;
 • asistent medical, pe durată determinată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru Vodă:
  • nivelul studiilor: PL/SSD/S;
  • absolvent şcoală sanitară postliceală. specialitate asistent medical gencralist; avizul O.A.M.G.M.A.M.R.;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură asistentă medicală beneficiarilor serviciilor rezidenţiale; program ture;
 • infirmier, pe durată determinată, în cadrul Centrului de îngrijire şi Asistenţă Armonia Negru Vodă:
  • nivelul studiilor: G/M;
  • nivelul postului: execuţie;
  • studii generale/medii;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură îngrijirea generală a beneficiarilor serviciilor sociale rezidenţiale; program ture;
 • muncitor calificat fochist, pe durată nedeterminată, în cadrul Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Artemia Techirghiol – Centrul Rezidenţial:
  • nivelul studiilor: G/M;
  • nivelul postului: execuţie;
  • studii medii/generale; curs fochist; autorizaţie ISGR în meseria fochist, clasa C pentru exploatarea cazonelor de apă caldă şi cazane de abur de joasă presiune;
  • principalele atribuţii ale postului: asigură operarea şi supravegherea în condiţii de securitate a cazanelor de apă.
 • Pentru posturile scoase la concurs nu se solicită vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iulie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 08 august 2017, ora 10:00: proba scrisă – la sediul C.P. Traian din Constanţa, str. Nicu Mandal nr. 15 (zona Halta Traian, vis-â-vis de Str. Interioară 2);
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituției din Constanţa, str. Decebal nr. 22, telefon: 0241/480.863.

Apply for this Job