Funcții contractuale – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ClujFuncții contractuale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

 • Angajator: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
 • Tip angajator: No Categories
 • Categoria postului: Funcție publică
 • Județ: (vezi pe hartă)
 • Tipul postului:
 • Nivelul postului:
13 martie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• 1 post, KINETOTERAPEUT, pe perioadă nedeterminată la Centrul Comunitar Judeţean- Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– studii superioare cu diplomă de licenţă, specializarea kinetoterapie
– 1 an vechime în specialitatea studiilor

• 1 post, MEDIC SPECIALIST, pe perioadă nedeterminată la Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap- Case de Tip Familial (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– studii superioare cu diplomă de medic specialist, în specialităţile: pediatrie, neurologie pediatrică
– atestat de liberă prectică
– fără condiţii de vechime

• 1 post, ADMINISTRATOR II, pe perioadă nedeterminată la Complexul Comunitar de Servicii pentru Copilul cu Handicap- Case de Tip Familial (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Studii medii cu diplomă de bacalaureat
– Vârsta minimă de 21 ani împliniţi
– Minim 1 an vechime în domeniul administrativ, financiar, contabil sau de gestiune

• 1 post, ADMINISTRATOR I, pe perioadă nedeterminată la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Studii medii cu diplomă de bacalaureat
– Vârsta minimă de 21 ani împliniţi
– Minim 3 ani vechime în domeniul administrativ, financiar, contabil sau de gestiune

• 1 post, ADMINISTRATOR I, pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Studii medii cu diplomă de bacalaureat
– Vârsta minimă de 21 ani împliniţi
– Minim 3 ani vechime în domeniul administrativ, financiar, contabil sau de gestiune

• 1 post ADMINISTRATOR II, pe perioadă nedeterminată, Centrul Comunitar Judeţean- Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii şi Adulţi Cluj (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Studii medii cu diplomă de bacalaureat
– Vârsta minimă de 21 ani împliniţi
– Minim 1 an vechime în domeniul administrativ, financiar, contabil sau de gestiune

• 2 posturi, INFIRMIER, pe perioadă nedeterminată la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Cluj-Napoca (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Minim studii generale
– Curs de infirmier absolvit cu certificat
– Minim 6 luni vechime în specialitatea calificării

• 3 posturi, INFIRMIER, pe perioadă nedeterminată la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Minim studii generale
– Curs de infirmier absolvit cu certificat
– Minim 6 luni vechime în specialitatea calificării

• 2 posturi, INFIRMIER, pe perioadă nedeterminată la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Luna de Jos (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Minim studii generale
– Curs de infirmier absolvit cu certificat
– Minim 6 luni vechime în specialitatea calificării

• 1 post, INFIRMIER, pe perioadă nedeterminată la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă ,,Sf. Nicolae,, Mociu (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Minim studii generale
– Curs de infirmier absolvit cu certificat
– Minim 6 luni vechime în specialitatea calificării

• 1 post, MUNCITOR CALIFICAT III (BUCĂTAR), pe perioadă nedeterminată, la Complexul de Servicii Comunitare destinat Persoanelor Adulte, Câmpia Turzii (probă practică şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Minim studii generale
– Calificare bucătar cu certificat
– Minim 3 ani vechime în specialitatea calificării

• 1 post, MUNCITOR CALIFICAT I, pe perioadă nedeterminată la Unităţi de Tip Familial Gherla (probă practică şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– Minim studii generale
– Calificare lăcătuş mecanic, întreţinere şi reparaţii
– Permis de conducere categoria ,,B,,
– Minim 9 ani vechime în muncă în specialitatea calificării

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2017, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 04 aprilie 2017, proba scrisă;
 • 10 aprilie 2017, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj din Cluj-Napoca, str. Gen. Eremia Grigorescu nr. 37-39, Județul Cluj, telefon 0264/420.146 sau 0264/420.147.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Apply for this Job