Funcții contractuale – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin



Funcții contractuale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

30 octombrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

 • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sfânta Maria”, Reșița:
  • 1 post de asistent medical, grad debutant;
  • 1 post de infirmieră;
  • 1 spălătoreasă.
 • Centrul „Raisa”, Reșița – Centrul Maternal:
  • 1 post de psiholog, grad practicant;
  • 1 post de muncitor calificat (bucătărie), treapta III;
  • 1 post de infirmieră.
 • Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Elena Ardelean”, Oravița:
  • 1 post de asistent medical, grad debutant.
 • Compartimentul de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Dizabilități:
  • 1 post de pedagog de recuperare, grad debutant.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • psiholog, grad practicant:
  • studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă mdomeniul psihologiei;
  • atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
  • vechime ca psiholog – minimum 1 an.
 • asistent medical, grad debutant:
  • diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă;
 • pedagog de recuperare, grad debutant:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă;
  • fără vechime în specialitatea studiilor;
 • infirmieră:
  • studii medii/generate;
  • curs de infirmieră;
  • vechime în muncă – minimum 6 luni.
 • muncitor calificat (bucătărie), treapta III:
  • studii generale/medii;
  • curs de calificare de bucătar;
  • vechime în muncă de minimum 3 ani.
 • spălătoreasă:
  • studii medii/generale;
  • vechime în muncă – minimum 6 luni.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 noiembrie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 21 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 21 noiembrie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin din Reșița, Aleea Trei Ape nr. 4, Județul Caraș-Severin, telefon 0255/224.302, interior 14.

Apply for this Job