Funcții contractuale (16 posturi) – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-SeverinFuncții contractuale (16 posturi)

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin

24 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante/temporar vacante, după cum urmează:

• la aparatul propriu:
1 post de psiholog practicant la Compartimentul Telefonul Copilului pentru Cazuri de Urgenţă;

• la Centrul „Speranţa” Reşiţa:
1 post de muncitor calificat (bucătărie) treapta III;
1 post de psiholog stagiar;
1 post de inspector de specialitate, gradul III.

• la Centrul „Sfânta Maria“, Reşiţa:
1 post kinetoterapeut debutant;
1 post psiholog specialist;
5 posturi de infirmieră;
2 posturi de infirmieră, grad debutant;
1 post asistent medical principal;
1 post asistent medical;

• la Centrul „Bunavestire“, Caransebeş:
1 post de îngrijitor;
1 post de infirmieră;
1 post de muncitor calificat (bucătărie) treapta IV;
1 post de supraveghetor de noapte.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog specialist- studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, examen de grad specialist şi vechime în specialitatea studiilor – minimum 4 ani;
 • pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de psiholog practicant – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologiei, şi vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an, pentru psiholog stagiar – fără vechime în specialitate;
 • pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de kinetoterapeut debutant – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea kinetoterapie;
 • pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical principal – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, examen de grad principal, 5 ani vechime ca asistent medical şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;
 • pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de asistent medical – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă, vechime în specialitate – minimum 6 luni şi certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor;
 • pentru funcţia contractuală de execuţie vacantă de inspector de specialitate, gradul III – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi vechime în specialitatea studiilor – 6 luni;
 • pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de infirmieră – studii medii/generale, curs de infirmiere şi vechime în muncă – minimum 6 luni;
 • pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de infirmieră debutant – studii medii/generale, fără vechime în muncă;
 • pentru funcţiile contractuale de execuţie vacante de îngrijitor şi supraveghetor de noapte – studii medii/generale şi vechime în muncă – minimum 6 luni;
 • pentru funcţia de muncitor calificat (bucătărie), treapta III şi treapta IV- studii generale/medii, curs de calificare de bucătar şi vechime în muncă – minimum 3 ani pentru treapta III, respectiv 6 luni pentru muncitor calificat (bucătărie) treapta IV.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 noiembrie 2017, ora 14:00:data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 15 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 15 noiembrie 2017, ora 12:00: proba practică;
 • 20 noiembrie 2017, ora 11:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș-Severin din Reșița, Aleea Trei Ape nr. 4, Județul Caraș-Severin, telefon 0255/224.302, interior 114.

Apply for this Job