Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului BihorFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor

12 iunie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Conform Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, număr 703/21.06.2019,

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, cu sediul în Oradea, Str. Feldioarei nr. 13. județul Bihor, anunță amânarea concursului conform H.G. nr. 286/2011 pentru ocuparea celor 2 posturi contractual vacante de șef centru organizat inițial:
-proba scrisă în data de 05.07.2019. ora 10.00;
-proba interviu în data de 11.07.2019. ora 10.00
astfel;
la o dată care se va comunica ulterior.
Prin acest anunț venim in completarea celui publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, număr 658/12.06.2019, pagina 3, cod 211.168.
Restul anunțului rămâne neschimbat.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, astfel :

Denumirea postului Nr.post Nivelul de studii Vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului
șef centru 2 superioare – vechime minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale pentru specializările psihologie, asistență socială, sociologie;

– experiență minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale pentru specializările juridic, medical, economic și al științelor administrative

asistent medical debutant 3 postliceale – nu este cazul
psihopedagog 1 superioare – vechime minimum 6 luni în specialitatea studiilor
educator 1 superioare – vechime minimum 6 luni în specialitatea studiilor
educator principal 1 postliceale – vechime minimum 4 ani în specialitatea studiilor
educator 1 postliceale – vechime minimum 6 luni în specialitatea studiilor
instructor de educație principal 2 medii – vechime minimum 4 ani în specialitatea studiilor
infirmieră debutantă 1 medii/generale – nu este cazul
muncitor calificat III 1 medii/generale – vechime minimum 3 ani în specialitatea
logoped principal 1 superioare – vechime minimum 4 ani în specialitatea studiilor
pedagog de recuperare principal 1 postliceale – vechime minimum 4 ani în specialitatea studiilor
inspector de specialitate SIA 1 superioare – vechime minimum 7 ani în specialitatea studiilor
medic specialist 2 superioare – nu este cazul

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 05 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2019, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor, Str. Feldioarei nr. 13 telefoanele 0259/476.371 interior 108 (Biroul Management Resurse Umane).

Apply for this Job