Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AradFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad

27 august 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție, după cum urmează:

 • inspector de specialitate GP IA (studii S) în cadrul Serviciului Tehnic Administrativ, Securitate şi Sănătate în Muncă:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în ramura de ştiinţă – ştiinţe economice;
  • certificat de absolvire a cursului de arhivar;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 9 ani.
  • posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicule B.
 • kinetoterapeut (S) în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în specializarea balneofiziokinetoterapie;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, de minimum 1 an.
 • asistent medical (PL) în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica:
  • studii postliceale sanitare, cu certificat de absolvire;
  • atestat de liberă practică.
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, de minimum 8 luni.
 • asistent medical debutant (PL) în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Pecica:
  • studii postliceale sanitare, cu certificat de absolvire.
  • atestat de liberă practică.
 • inspector de specialitate GP I (S) în cadrul Centrului Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Petriş:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe umaniste şi arte;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 3 ani.
 • psiholog stagiar (S) în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Păuliş:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale, ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale, domeniul de licenţă – psihologie.
 • Posturi care se regăsesc în structura funcţională a centrelor care asigură servicii de asistenţă socială pentru beneficiari – copii, respectiv:
  • inspector de specialitate GP IA (studii S) în cadrul Centrului de Tranzit pentru Viaţă Independentă:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în ramura de ştiinţă – ştiinţe economice.
  • psihopedagog principal (S) în cadrul Centrului de Tranzit pentru Viaţă Independentă:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, domeniul fundamental – ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă – psihologie şi ştiinţe comportamentale; specializarea – psihopedagogie specială;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 5 ani.
  • asistent medical debutant (PL) în cadrul Centrului Maternal:
   • studii postliceale sanitare, cu certificat de absolvire.
   • atestat de liberă practică.
  • inspector de specialitate GP IA (S) în cadrul Centrului Multifuncţional de Consiliere şi Educaţie:
   • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul fundamental ştiinţe sociale; ramura de ştiinţă ştiinţe administrative; specializarea administraţie publică;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei de minimum 3 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 septembrie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • inspector de specialitate GP IA, kinetoterapeut, asistent medical PL, asistent medical debutant PL, inspector de specialitate GP I și psiholog stagiar:
  • 18 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 20 septembrie 2018, ora 14.00: proba interviu.
 • Pentru posturile care se regăsesc în structura funcţională a centrelor care asigură servicii de asistenţă socială pentru beneficiari – copii:
  • 26 septembrie 2018, ora 10.00: proba scrisă;
  • 28 septembrie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, telefon: 0257/210.055, interior 119.

Apply for this Job