Funcții contractuale – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului AradFuncții contractuale

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad

5 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad organizează concurs de recrutare/promovare, în vederea ocupării următoarelor posturi vacante:

I. Concurs de promovare

1. Șef centru (studii S) în cadrul Centrului de Zi pentru persoane cu Dizabilități Opal – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în domeniul fundamental: științe sociale, ramura de știință: psihologie și științe comportamentale, specializarea psihologie sau ramura de știință: sociologie, specializarea sociologie sau asistență socială;
– vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale;

II. Concurs de recrutare
2. Medic primar (studii S) în cadrul Serviciului de Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– diplomă de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, în Ramura de Știință
–Medicină, Specializarea- Medicină generală;
– specializări: medicină generală sau medicină de familie;
– grad profesional: medic primar;
– master în medicina socială;
– vechime de minim 7 ani în specializarea medicină generală sau medicină de familie;
– vechime de minim 5 ani în activitatea de evaluare medico-psiho- socială

3. Inspector de specialitate GP IA (S) în cadrul Centrului de Consiliere și Semnalare a Situațiilor
de Urgență în Domeniul Asistenței Sociale – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, Domeniul fundamental – Științe sociale; Ramura de știință –Psihologie și științe comportamentale; specializarea – Psihologie.
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minim 5 ani.

4. Psiholog stagiar (S) în cadrul Centrului de Asistență și Consiliere pentru persoane TSA – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii universitare de licență absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, Domeniul fundamental – Științe sociale; Ramura de știință –Psihologie și științe comportamentale; specializarea – Psihologie

5. Asistent medical debutant (studii PL) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– diplomă de școlară sanitară postliceală sau echivalentă;
SAU
– diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr.797/1997

6. Infirmieră (studii G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu
Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii generale;
– curs de infirmieră sau de Cruce Roșie.

7. Magaziner (studii M) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

8. Muncitor calificat TP II (studii G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii generale;
– certificat care să ateste absolvirea unui curs de calificare de instalator

9. Muncitor calificat TP III (studii G) în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Pecica – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii generale;

10. Infirmieră (studii G) în cadrul Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – Cuveșdia – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii generale;
– curs de infirmieră sau de Cruce Roșie.

11. Șofer (studii M) în cadrul Centrului de Terapie și Recuperare pentru Copii – Ghiocelul – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
– posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicule: B,C și D;
– atestat transport persoane;

12. Referent (studii M) în cadrul Compartimentului Case de Tip Familial – Lipova – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat – profil economic;

13. Șofer (studii M) în cadrul Complexului Case de Tip Familial – Lipova – 1 post;
Condițiile specifice pentru ocuparea postului sunt următoarele:
– studii generale;
– posesor al permisului de conducere pentru categoriile de vehicule: B;
– vechime în muncă de minim 1 an.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 iulie 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 29 iulie 2019, ora 10.00: proba scrisă/practică;
 • 31 iulie 2019, ora 13.00: proba interviu;

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Informații suplimentare se pot obține la sediul instituției, de la Serviciul Resurse Umane și Salarizare. Telefon: 0257/210055 int. 119.

descarca: ANUNT-CONCURS-SITE-AVIZIER-2019-1-1.pdf 253KB PDF

Apply for this Job