Funcții contractuale – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului AlbaFuncții contractuale

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba

20 septembrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție, după cum urmează:

 1. Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Gâlda de Jos:
 • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
 • 1/2 post (0,5 normă) de medic primar specialitatea psihiatrie;
 • 2 posturi de medic specialist specialitatea psihiatrie;
 • 4 posturi de medic;
 1. Centrul de îngrijire şi Asistenţă Baia de Arieş:
 • 1 post de medic;
 1. Centrul de îngrijire şi Asistenţă Abrud:
 • 4 post de infirmier debutant;
 1. Centrul de Plasament Blaj:
 • 1 post de asistent social debutant.
 1. Centrul de Plasament de tip Familial Mănărade:
 • 1 post de educator.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Medic/Medic specialist/Medic primar:
 • studii superioare de specialitate, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă m domeniul medical;
 • adeverinţă/certificat de confirmare in gradul profesional în specialitatea: medicină de familie, recuperare, psihiatrie, medicină internă sau medicină generală;
 • certificat de membra al Colegiului Medicilor din Romania vizat pe anul in curs.
 1. Infirmier debutant:
 • studii generale absolvite cu diploma;
 • curs de calificare infirmier sau adeverinţă de înscriere la un astfel de curs, organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi;
 1. Asistent social debutant:
 • studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în specializarea asistenţă socială;
 • aviz de exercitare a profesiei de asistent social cu treapta de competenţă profesională debutant eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România.
 1. Educator
 • studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • curs de calificare sau adeverinţă de înscriere la cursul de calificare educator specializat organizat de furnizori autorizaţi de formare profesională acreditaţi;
 • vechime minimum 6 luni în profesia de educator;
 • examen psihiatric.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 04 octombrie 2017, ora 16.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 12 octombrie 2017, ora 11.00 proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare la la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, din Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 68, judeţul Alba, tel. 0258/818.266 interior 115 sau mobil 0755/069/660.

Apply for this Job