Funcţii contractuale (27 posturi) – Direcţia de Servicii Sociale BraşovFuncţii contractuale (27 posturi)

Direcţia de Servicii Sociale Braşov

5 aprilie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Servicii Sociale Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a funcțiilor contractuale de execuţie, vacante, astfel:

 • asistent social practicant la Serviciul Asistenţa Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi;
 • asistent social debutant la Serviciul Asistenţa Socială a Persoanelor cu Dizabilităţi;
 • asistent social practicant la Serviciul Protecţia Familiei şi Copilului;
 • asistent social practicant la Serviciul Prestaţii sociale;
 • muncitor II la Serviciul Administrativ;
 • muncitor I la Serviciul Administrativ;
 • inspector SI A la Serviciul Administrativ;
 • inspector SIA la Biroul Prevenire şi Protecţie SSM şi Situaţii de Urgenţă, cu atribuţii în domeniul SSM;
 • inspector de specialitate SIA Ia Serviciul Contabilitate, Financiar, Buget;
 • medic specialist la Căminul pentru Persoane Vârstnice;
 • asistent medical PL principal la Căminul pentru Persoane Vârstnice;
 • muncitor III la Căminul pentru Persoane Vârstnice;
 • 7 posturi de infirmier la Căminul pentru Persoane Vârstnice;
 • 3 posturi de infirmier la Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro;
 • 3 posturi de asistent social debutant la Serviciul Asistenţă Socială Comunitară;
 • asistent social practicant;
 • asistent social S principal la Serviciul Asistenţă Socială Comunitară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • asistent social practicant:
  • licenţă asistenţă social;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoştinţe PC nivel mediu;
 • asistent social debutant:
  • licenţă asistenţă socială;
  • cunoştinţe PC nivel mediu;
 • asistent social practicant:
  • licenţă asistenţă socială;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoştinţe PC nivel mediu;
 • asistent social practicant:
  • licenţă asistenţă socială;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoştinţe PC nivel mediu;
 • muncitor II:
  • calificat în cel puţin una din meseriile electrician/instalator/lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii;
  • minimum 6 ani vechime în meseriile în care s-a calificat;
  • posesor carnet de conducere categoria B;
 • muncitor I:
  • curs calificare în cel puţin una din meseriile electrician/instalator, lăcătuş mecanic întreţinere şi reparaţii;
  • minimum 9 ani vechime în meseriile în care s-a calificat;
  • posesor carnet de conducere categoria B;
 • inspector SI A:
  • licenţiat în ştiinţele inginereşti: inginerie civilă, a transporturilor, mecanică, electrică, industrială;
  • vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 6 ani şi 6 luni;
  • cunoştinţe PC nivel mediu;
  • posesor carnet de conducere categoria B;
 • inspector SIA:
  • studii în învăţământul liceal filiera teoretică, în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic şi absolvent de studii superioare, cu diplomă de licenţă;
  • vechime pe posturi ce presupun studii superioare de minimum 6 ani şi 6 luni;
  • curs în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, durata de cel puţin 80 de ore şi curs postuniversitar privind evaluarea nivelurilor de risc şi audit în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, de cel puţin 180 de ore;
  • cunoştinţe PC nivel mediu; posesor carnet de conducere categoria B;
 • inspector de specialitate SIA:
  • absolvent al unei facultăţi acreditate în domeniul studiilor economice cu diplomă de licenţă;
  • cunoştinţe PC nivel mediu;
 • medic specialist:
  • diplomă medic;
  • promovare examen medic specialist în medicină de familie sau geriatrie;
  • drept de liberă practică în specialitate;
 • asistent medical PL principal:
  • diplomă şcoală sanitară postliceală sau echivalentă;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate,
  • atestarea obţinerii gradului principal conform legii;
 • muncitor III:
  • curs calificare fochist sau agent de pază;
  • minimum 3 ani vechime în meseria în care s-a calificat;
 • infirmier:
  • curs calificare infirmier sau îngrijitor la domiciliu;
 • asistent social debutant:
  • licenţă în specialitatea asistenţă socială;
  • cunoştinţe PC nivel mediu;
 • asistent social practicant:
  • licenţă în specialitatea asistenţă socială;
  • minimum 6 luni vechime în specialitate;
  • cunoştinţe PC nivel mediu;
 • asistent social S principal:
  • licenţă în specialitatea asistenţă socială;
  • minimum 5 ani vechime în specialitate;
  • atestarea obţinerii gradului principal conform legii;
  • cunoştinţe PC nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 aprilie 2017, ora 16:00: data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 aprilie 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 28 aprilie 2017, ora 11:00: proba practică;
 • 03 mai 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la Direcţia de Servicii Sociale Braşov, telefon: 0368-469995, interior 857 sau 0727-760919.

Apply for this Job