Funcții contractuale (11 posturi) – Direcţia de Asistenţă Socială Drobeta Turnu-SeverinFuncții contractuale (11 posturi)

Direcţia de Asistenţă Socială Drobeta Turnu-Severin

10 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Drobeta Turnu-Severin organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, de execuție, astfel:

Centrul rezidenţial pentru persoane vârstnice „Sf. Nicolae”:

• asistent medical – 2 posturi. Condiţii de participare:
studii post liceale sanitare în domeniul sanitar, specialitatea asistenţă medicală generală;
certificat dc libera practică eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;
vechime în specialitate – minimum 6 luni;

• îngrijitoare – 1 post. Condiţii de participare;
studii generale;
vechime în muncă – minimum 6 luni;

• muncitor calificat II (fochist) – 1 post. Condiţii de participare:
studii generale;
autorizaţie ISCIR pentru cazane de medie presiune sau joasă presiune;
certificat de calificare profesională – fochist;
vechime în muncă – minimum 6 luni;

• administrator -1 post Condiţii de participare.
studii medii absolvite cu diplomă dc bacalaureat;
vechime în muncă – 3 ani;

Direcţia de Asistenţă Socială;

• curier- 1 post. Condiţii de participare;
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă – 3 ani;

Serviciul Creșe:

• asistent medical principal – 1 post. Condiţii de participare:
studii post liceale sanitare în domeniul sanitar, specialitatea asistentă medicală generală;
certificat de libera practică eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.;
vechime în specialitate – 5 ani;

• îngrijitoare – 2 posturi. Condiţii de participare:
studii generale;
certificat de instruire privind noţiunile fundamentale de igienă;
vechime în muncă – minimum 6 luni;

Cantina de Ajutor Social, Sala de pomeniri:

• muncitor necalificat I – 1 post Condiţii de participare:
studii generale;
vechime în muncă – minimum 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 01 august 2017, ora 13:00: proba scrisă;
 • 04 august 2017, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


Relații suplimentare se obțin la Direcţia de Asistenţă Socială, cu sediul în municipiul Drobeta Turnu- Severin, str. Romană nr. 1, telefon nr. 0252/329.577.

Apply for this Job