Funcții contractuale – Direcţia de Asistenţă Socială BraşovFuncții contractuale

Direcţia de Asistenţă Socială Braşov

6 noiembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială Braşov organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, respectiv determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante/vacante, după cum urmează:

 • Posturi pentru angajare pe perioadă nedeterminată, cu cerinţele specifice:
  • Unitatea de Îngrijiri la domiciliu:
   • 2 îngrijitori la domiciliu – curs calificare îngrijitor la domiciliu.
  • Căminul pentru Persoane Vârstnice:
   • 3 îngrijitori: studii generale (programul de lucru este în regim de ture de 12/24 ore zi);
   • 2 infirmieri: curs calificare infirmier (lucrul este în regim de ture de 12/24 ore zi şi ore noapte).
 • Posturi pentru angajare pe perioadă determinată, cu cerinţele specifice:
  • a) Serviciul Asistenţă Medicală în Unităţi de învăţământ:
   • un post de asistent medical S, angajare pe perioada suspendării titularului, cel târziu până la data de 16.08.2019:
    • diplomă studii superioare în specialitatea asistent medical;
    • minimum 6 luni vechime în specialitate.
  • b) Compartimentul sănătate şi securitate în muncă:
   • inspector de specialitate SII, angajare pe perioada suspendării titularului, cel târziu până la data de 25.06.2020, cu cerinţe:
    • cerinţe de studii, care trebuie îndeplinite conform cel puţin uneia dintre variantele a) sau b):
     • studii în învăţământul liceal filiera teoretică în profil real sau filiera tehnologică în profil tehnic; studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă;
     • studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă ori echivalentă în ştiinţe inginereşti, ştiinţe agricole şi silvice,
     • curs absolvit cu diplomă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, având durata de cel puţin 80 de ore, cu conţinutul minimum conform anexei 6 lit. B din H.G. nr. 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
    • minimum 6 luni vechime pe posturi ce presupun studii superioare.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 20 noiembrie 2018, ora 16.00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 28 noiembrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 04 decembrie 2018, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Braşov, Str. Panselelor nr. 23, Judeţul Braşov, telefon: 0368/469.995, interior 857, 0727/760.919.

Apply for this Job