Funcții contractuale – Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului TimişoaraFuncții contractuale

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

25 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

Complexul Servicii pentru Persoane Vârstnice „Sf. Arh. Mihail și Gavril”
Centrul de zi pentru bătrâni:
1. educator (PL) – 1 post, pe perioadă nedeterminată;
Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011;
Condiții de participare specifice:
studii postliceale absolvite cu diplomă;
vechime în muncă – minimum 1 an.

Compartimentul de îngrijire la domiciliu:
1. îngrijitor la domiciliu (M) – 5 posturi, pe perioadă nedeterminată;
Condiții de participare generale: conform art 3 din H.G. nr. 286/2011:
Condiții de participare specifice:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă – nu este necesară.

2. asistent social debutant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată;
Condiții de participare generale: conform art 3 din H.G. nr. 286/2011: Condiții de participare specifice:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență în asistență socială;
vechime în specialitatea studiilor – nu este cazul.

3. asistent medical principal (PL) – l post, pe perioadă nedeterminată; Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011 Condiții de participare specifice:
studii postliceale (PL) absolvite cu diplomă dc absolvire;
autorizație de liberă practică (membru O.A.M.M.R.);
vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani.

4, referent IA(M) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011.
Condiții de participare specifice:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă – minimum 5 ani.

Căminul pentru persoane vârstnice Inocențiu Klein
1. infirmieră (G) -1 post, pe perioadă nedeterminată;
Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011. Condiții de participare specifice:
studii generale absolvite cu certificat;
vechime în muncă: nu este necesara.

2. psiholog specialist (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiții de participare generale: conform art 3 din H.G. nr. 286/2011.
Condiții de participare specifice:
studii superioare de Lungă durată absolvite cu diplomă de licență în psihologie;
atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România, specificată treapta de specializare – specialist;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 4 ani.

Complex de Servicii „SE Francisc“
Cantina Socială:
1. asistent social practicant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată;
Condiții de participare generale: conform art 3 din. H.G. nr. 286/2011.
Condiții de participare specifice;
studii superioare absolvite cu diplomă de licență în asistență socială;
aviz eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, având treapta de competență – practicant;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Servicii de asistență comunitara – Centrul de incluziune socială și relații cu minoritățile:
1. șef centru II – I post, pe perioadă nedeterminată:
Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011.
Condiții de participare specifice:
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială;
condiții minime de vechime – 2 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției.

2. psiholog specialist (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011,
Condiții de participare specifice:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în psihologic;
atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din
România, specificată treapta de specializare – specialist;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 4 ani.

Centrul de suport pentru situații de urgență/criză;
1. administrator I (M) -1 post, pe perioadă nedeterminată:
Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011.
Condiții de participare specifice:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă – minimum 1 an.

Complex de servicii pentru, victimele violenței domestice și agresori – Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie:
1 .asistent social practicant (S) -1 post, pe perioadă nedeterminată.
Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011
Condiții de participare specifice:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență în asistență socială;
aviz eliberat de Colegiul Național al Asistenților Sociali din România, având treapta de competență – practicant;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 1 an.

Serviciul administrativ:
1. magaziner -1 post, pe perioadă nedeterminată
Condiții de participare generale: conform art. 3 din H.G. nr. 286/2011.
Condiții de participare specifice:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:
vechime în muncă – minimum 1 an.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 decembrie 2019, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 decembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 23 decembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 5 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, strada Ioan Plavosin nr. 21, telefon 0356/416.050.

Apply for this Job