Funcții contractuale (18 posturi) – Direcţia Asigurare Logistică IntegratăFuncții contractuale (18 posturi)

Direcţia Asigurare Logistică Integrată

30 martie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Asigurare Logistică Integrată (subordonată Direcției Generale Logistice a Ministerului Afacerilor Interne) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • La Serviciul Administrare Spații de Cazare – Biroul Administrare Spații de Cazare – Centrul de Pregătire și Recuperare / Refacere a Capacității  de Muncă „Meridian” – Mamaia, jud. Constanța:
  • 1 post de inspector de specialitate gradul III-I, poz. 423 din statul de organizare al direcţiei;
  • 3 posturi de funcționar (recepție), poz. 428-430 din statul de organizare al direcţiei;
  • 1 post de referent II-IA, poz. 424 din statul de organizare al direcţiei;
  • 1 post casier, poz. 426 din statul de organizare al direcţiei;
  • 1 post de muncitor calificat III-I (șofer), poz. 433 din statul de organizare al direcţiei;
  • 2 posturi de muncitor calificat IV-I (fochist), poz. 436-437 din statul de organizare al direcţiei;
  • 1 post de paznic, poz. 463 din statul de organizare al direcţiei.
 • La Serviciul Hrănire – Biroul Hrănire Centre şi Baze de Pregătire şi Recuperare/Refacere a Capacităţii de Muncă Centrul de Pregătire şi Recuperare / Refacere a Capacității  de Muncă „Meridian” – Mamaia, jud. Constanța:
  • 6 posturi de muncitor calificat IV-I (bucătar), poz. 644-649 din statul de organizare al direcţiei;
  • 2 posturi de bufetier (barman), poz. 657-658 din statul de organizare al direcţiei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 aprilie 2018, ora 16:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor – la Centrul de pregătire şi recuperare/refacere a capacităţii de muncă „Meridian” – Mamaia, judeţul Constanţa;

Proba scrisă: 08.05.2018

Orele de desfăşurare a probei:

 • pentru postul de referent II-IA                         ora 0930
 • pentru postul de inspector de specialitate gradul III-I ora 0930
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar) ora 1000
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (fochist) ora 1000
 • pentru postul de muncitor calificat III-I (șofer) ora 1200
 • pentru postul de casier ora 1230
 • pentru posturile de funcționar (recepție) ora 1230
 • pentru posturile de bufetier (barman) ora 1300
 • pentru postul de paznic ora 1400

Interviul: 14.05.2018

Orele de desfăşurare a probei:

 • pentru posturile de bufetier (barman) ora 0930
 • pentru postul de inspector de specialitate gradul III-I ora 1000
 • pentru postul de referent II-IA ora 1000
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (fochist) ora 1000
 • pentru posturile de muncitor calificat IV-I (bucătar) ora 1130
 • pentru postul de muncitor calificat III-I (șofer) ora 1200
 • pentru postul de casier ora 1200
 • pentru posturile de funcționar (recepție) ora 1300
 • pentru postul de paznic ora 1400

Afişare rezultat final concurs:          18.05.2018

 •  Concursurile se vor desfăşura la Centrul de Pregătire și Recuperare / Refacere a Capacității  de Muncă „Meridian” – Mamaia, jud. Constanţa, iar rezultatele fiecărei etape se vor afişa la locul de desfăşurare a acestora, precum şi pe pagina de internet a M.A.I., la adresa www.mai.gov.ro, secţiunea Carieră / Anunţuri (ataşat anunţului de concurs).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Direcției Generale Logistică a Ministerului Afacerilor Interne din București, str. Eforie, nr. 3, sector 5, corpul B, et. 1, camera 112, telefon 021/303.70.80, interior 30178 sau 30434 sau de la sediul Centrului de Pregătire și Recuperare / Refacere a Capacității  de Muncă „Meridian”- Mamaia, jud. Constanţa – telefon: 0241/831.888.

descarca: ANUNT-Meridian-practica-permanenti.doc 114KB DOC

descarca: ANUNT-Meridian-scris-permanenti.doc 163KB DOC

Apply for this Job