Funcții contractuale (117 posturi) – Direcţia Asigurare Logistică IntegratăFuncții contractuale (117 posturi)

Direcţia Asigurare Logistică Integrată

10 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Direcţia Asigurare Logistică Integrată organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată (6 luni) a funcțiilor contractuale de execuție temporar vacante, din cadrul Centrelor/Bazei de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” – Mamaia, „Diana” – Saturn și „Piersicul” – Neptun, județul Constanța, după cum urmează:

• Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Meridian” Mamaia:
• 22 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), poziția 622-643 – studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de ospătar; nu se solicită vechime in muncă și/sau specialitate;
• 12 posturi de muncitor de necalificat II-I – deservire restaurant, poziția 665-676 – studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă;
• 16 posturi de îngrijitor (cameristă), poziția 445-460 – studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă;
• 2 posturi de muncitor de necalificat II-I – deservire hotel, poziția 465- 466 – studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă.

Centrul de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Diana“, Saturn:
• 20 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), poziția 678-697 – studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de ospătar: nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
• 1 post de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), poziția 478 – studii gimnaziale și calificare de electrician; nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
• 1 post de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze), poziția 477 – studii gimnaziale și calificare de instalator sanitar și gaze; nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
• 15 posturi de îngrijitor (cameristă), poziția 481 -495 – studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă;
• 13 posturi de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant, poziția 718- 730 – studii gimnaziale; nu se solicită vechime in muncă;
• 5 posturi de muncitor necalificat II-I – deservire hotel, poziția 503-507 – studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă.

Baza de Pregătire și Recuperare/Refacere a Capacității de Muncă „Piersicul”, Neptun:
• 4 posturi de muncitor calificat IV-I (ospătar), poziția 731-734 – studii gimnaziale și curs/calificare în meseria de ospătar; nu se solicită vechime în muncă și/sau specialitate;
• 3 posturi de îngrijitor (cameristă), poziția 509-511- studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă;
• 1 post de muncitor necalificat II-I – deservire hotel, poziția 514 – studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă;
• 2 posturi de muncitor Recalificat II-I – deservire restaurant, poziția 737- 738 – studii gimnaziale; nu se solicită vechime în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 martie 2020, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor;

Proba practică – 28.04.2020.
Orele de desfășurare a probei:
• pentru posturile de muncitor calificat IV-I (ospătar), ora 09.00;
• pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), ora 09.00;
• pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire hotel, ora 09.00;
• pentru posturile de îngrijitor (cameristă), ora 12.00;
• pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant, ora 12.00;
• pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tchnico- sanitareși de gaze), ora 11.00.

Interviul – 05.05.2020.
Orele de desfășurare a probei:
• pentru posturile de muncitor calificat IV-I (ospătar), ora 09.00;
• pentru postul de muncitor calificat IV-I (electrician de întreținere și reparații), ora 09.00;
• pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire hotel, ora 09.00;
• pentru posturile de îngrijitor (camerista), ora 12.00;
• pentru posturile de muncitor necalificat II-I – deservire restaurant ora 12.00;
• pentru postul de muncitor calificat IV-I (instalator instalații tehnico- sanitare și de gaze) ora 11.00.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare privind condițiile de participare, documentele necesare, bibliografia și tematica se pot obține, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 -15.00, la tel. 021.303.70.80, interior 30434 – Serviciul Resurse Umane al Direcției Asigurare Logistică Integrată din București, str. Eforie, nr. 3 sectorul 5.

Apply for this Job