Funcţii contractuale – Consiliul Judeţean VâlceaFuncţii contractuale

Consiliul Judeţean Vâlcea

10 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Consiliul Judeţean Vâlcea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • în cadrul Serviciului Public de Turism Agrement și Servicii, serviciu aflat în subordinea Consiliului Județean Vâlcea, următoarele funcții;
  1. asistent medical (1 post) Compartiment asistență medicală Parc Acvatic și Centru Relaxare Călimănești;
  2. tehnician instalator (muncitor calificat), treapta profesională II (1 post) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic și Centru Relaxare Călimănești;
  3. șofer, treapta profesională I (1 post) – Compartiment Administrativ – Parc Acvatic și Centru Relaxare Călimănești.
 • în cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Vâlcea – Direcția Generală Administrație Locală:
  1. inspector de specialitate, gradul profesional II (1 post) – Compartimentul Protocol, Deservire.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 1. Pentru funcțiile contractuale din cadrul Serviciului Public de Turism Agrement și Servicii, serviciu aflat în subordinea Consiliului Județean Vâlcea;
 • funcția vacantă de asistent medical (1 post):
  • condiții de studii: studii postliceale;
  • condiții de vechime: fără condiții de vechime;
 • funcția vacantă de tehnician instalator, treapta profesională II (1 post):
  • condiții de studii: studii medii;
  • condiții de vechime: minimum 3 ani;
 • funcția vacantă de șofer, treapta profesională I (1 post):
  • condiții de studii: studii medii;
  • să posede permis de conducere categoriile B, C și D;
  • condiții de vechime – minimum 5 ani vechime ca șofer (conducător auto).
 1. Pentru funcția contractuală din cadrul Aparatului de Specialitate al Consiliului Județean Vâlcea – Direcția Generală Administrație Locală:
 • inspector de specialitate, gradul profesional II (1 post) – Compartimentul Administrativ, Protocol, Deservire:
  • condiții de studii: studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • condiții de vechime în studii superioare: minimum 1 an;
  • cunoștințe de operare pe calculator: nivel mediu, candidații vor prezenta documente, care să ateste deținerea competenței de operare calculator, emise m condițiile legii (certificat/diplomă).

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 mai 2019, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 03 iunie 2019, ora 11.00: proba scrisă;
 • 07 iunie 2019, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Vâlcea, din Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu, nr. 1, Județul Vâlcea, telefon 0250/732.901, interior 121 sau 112.

Apply for this Job