Funcții contractuale – Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă BușteniFuncții contractuale

Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă Bușteni

12 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Complexul Sportiv Naţional Piatra Arsă, cu sediul în Buşteni organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale vacante, după cum urmează:

1. Şef serviciu – Compartiment Sport (1 post);
2. Consilier I financiar – contabilitate – Compartiment financiar- contabilitate (1 post);
3. Contabil şef – Compartiment financiar-contabilitate (1 post);
4. Consilier – Compartimentul Sport (1 post);
5. Şef formaţie muncitori – Compartimentul Sport (1 post);
6. Muncitori calificaţi I – Compartimentul Sport (5 posturi) şi anume:
– şofer pentru condus autovehicule transport marfa -1 post;
– şofer pentru condus autovehicule de transport persoane – lpost;
– electrician -1 post;
– instalator – 1 post;
– cameristă – ] post.
7. Muncitor calificat II (ospătar) – 1 post;
8. Muncitori calificaţi III (ospătari) – (2 posturi);
9. Muncitori calificaţi IV (4 posturi) şi anume:
– ospătari 2 posturi;
– cameriste 2 posturi:
10. Muncitori necalificaţi baza sportivă (3 posturi);
11. îngrijitor baza sportivă (1 post).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de ospătari:
  studii generale, medii sau profesionale;
  minimum 3 ani vechime în domeniu;
  certificat/diplomă de absolvire a unor cursuri de specialitate (ospătar);
  disponibilitatea de a lucra sâmbăta şi duminica;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de instalator:
  studii generale, medii sau profesionale;
  minimum 3 ani experienţă în domeniu;
  certificarea absolvirii unor cursuri de specialitate (instalator);
  disponibilitatea de a lucra sâmbăta şi duminica;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de şofer pentru condus autovehicule de transport persoane:
  studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  minimum 5 ani experienţă în domeniu:
  permis de categoria cel puţin pentru categoriile B şi D;
  disponibilitatea de a lucra eventual sâmbăta şi duminica;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare;
  să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de şef formaţie muncitori:
  studii generale, medii sau profesionale;
  minimum 3 ani vechime în domeniul activităţii bazelor sportive;
  abilităţi de comunicare şi conducere;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare;
  să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de contabil şef:
  nivelul studiilor pentru ocuparea postului; studii superioare în domeniul economic de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi documente care să ateste efectuarea specializărilor şi atestatelor conform cerinţelor postului, studii universitare;
  minimum 5 ani experienţă în domeniu, cu precizarea că experienţa în Contabilitatea instituţiilor publice reprezintă un avantaj;
  abilităţi de comunicare şi conducere;
  cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate (Indeco Soft), cunoştinţe operare P.C, cunoştinţe operare program ForExeBug;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare;
  să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de şef serviciu:
  studii universitare cu licenţă în domeniul turism şi servicii;
  minimum 5 ani vechime în domeniu;
  disponibilitatea de a lucra sâmbăta şi duminica;
  recomandare scrisă de la unul dintre ultimele locuri de muncă;
  să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată;
  abilităţi de comunicare şi conducere;
  cunoaşterea legislaţiei în domeniu;
  cunoştinţe de operare PC.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier I financiar-contabilitate:
  studii universitare cu licenţă în domeniul economic, absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă şi documente care să ateste efectuarea specializărilor şi atestatelor conform cerinţelor postului;
  minimum 3 ani experienţă în domeniu;
  activitate desfăşurată în cadrul unei instituţii publice, constituie un avantaj;
  abilităţi de comunicare;
  cunoştinţe operare cu softuri specializate de contabilitate (Indeco Soft), cunoştinţe operare P.C., cunoştinţe operare program ForExeBug;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare;
  să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de consilier:
  nivelul studiilor pentru ocuparea postului: studii superioare în domeniul economic sau tehnic, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţa sau echivalentă;
  minimum 3 ani vechime în domeniul tehnic sau economic;
  experienţa în domeniul achiziţiilor publice constituie un avantaj;
  unoaşterea legislaţiei în domeniu;
  abilităţi de comunicare şi disponibilitate la program prelungit:
  cunoştinţe de operare PC;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare;
  să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de şofer pentru condus autovehicule transport marfă:
  studii generale, medii sau profesionale;
  minimum 5 ani experienţă în domeniu;
  permis de conducere cel puţin pentru categoriile „B „C” şi „E”;
  disponibilitatea de a lucra eventual sâmbăta şi duminica;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare;
  să prezinte curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfăşurată.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea postului vacant de electrician;
  studii generale, medii sau profesionale;
  minimum 3 ani experienţă în domeniu;
  diploma/cerîificat care să ateste absolvirea unor cursuri de specialitate (electrician);
  disponibilitatea de a lucra sâmbăta şi duminica;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare.
 • Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de cameriste:
  studii generale, medii sau profesionale;
  certificarea absolvirii unor cursuri de specialitate (cameristă);
  abilitaţi de comunicare: persoană deschisă, capabilă de muncă în condiţii de stres;
  să aibă vechime în muncă de cel puţin 1 an;
  recomandare scrisă de la unul dintre locurile de muncă anterioare;
  persoană capabilă să realizeze curăţenia şi ordinea în camerele care ii sunt alocate;
  disponibilitatea de a lucra sâmbăta şi duminica.
 • Condiţii specifice de participare pentru ocuparea posturilor vacante de muncitori necalificaţi: disponibilitatea de a lucra sâmbăta şi duminica.
 • Condiţii specifice de participare pentru ocuparea postului vacant de îngrijitor – disponibilitatea de a lucra sâmbăta şi duminica.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iulie 2017, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 7 august 2017, ora 10.00: proba scrisă pentru următoarele posturi vacante:
  • şef serviciu, consilier financiar-contabilitate, contabil şef, consilier şi şef formaţie muncitori;
 • 11 august 2017, ora 10.00 – interviul pentru cei declaraţi admişi la proba scrisă din data de 07 august 2017;
 • 10 august 2017, ara 10.00 – proba practică pentru următoarele posturi:
  • şoferi, electrician, instalator, cameriste, ospătari, muncitori necalificaţi şi îngrijitor;
 • 14 august 2017, ora 10.00 – interviu pentru cei declaraţi admişi la proba practică din data de 10 august 2017.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare depuse la sediul Complexului Sportiv Naţional Piatra Arsă din Buşteni, Bd. Libertăţii Tir. 198, judeţul Prahova, telefon 0244/321655 sau 0762/204907.

Apply for this Job