Funcții contractuale – Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu” din BucureştiFuncții contractuale

Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu” din Bucureşti

26 februarie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Complexul Sportiv Naţional „Lia Manoliu” din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

Serviciul Resurse Umane Administrativ Secretariat Relații Publice:

 • 1 post de consilier, treaptă profesională I:
  • studii superioare de lungă durată la o instituție de învățământ superior dințară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în domeniul economic juridic; Rectificare: (Conform M.O. nr. 243/10.03.2020, partea a III-a).
  • atestat în domeniul resurselor umane;
  • posedă cunoștințe de salarizare;
  • vechime în muncă minimum 3 ani;
  • cunoștințe de operare pe calculator.
  • cunoștințe de operare pe calculator. Rectificare: (Conform M.O. nr. 243/10.03.2020, partea a III-a).
  • vechime în muncă minimum 2 ani; Rectificare: (Conform M.O. nr. 243/10.03.2020, partea a III-a).
 • 1 post de inginer IA:
  • studii superioare tehnice de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
  • vechimea în muncă 5 ani;
  • posedă cunoștințe în domeniul auto/tehnic/administrativ.
 • 1 post de referent, treaptă profesională IA (Arhivă):
  • studii medii la a instituție de învățământ din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de bacalaureat recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;
  • posedă atestat de arhivar;
  • cunoștințe de operare pe calculator;
  • vechime – minimum 3 ani în domeniul arhivei (instituții publice sau private);

Serviciul Economic:

 • 1 post de contabil, treaptă profesională IA:
  • studii medii la o instituție de învățământ din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de bacalaureat recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;
  • curs autorizat privind profesia de contabil;
  • vechime minimum 3 ani în domeniul economic (instituții publice sau private).

Serviciul Achiziții Publice Aprovizionare:

 • 1 post de consilier, grad profesional I:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic/juridic; Rectificare: (Conform M.O. nr. 243/10.03.2020, partea a III-a).
  • vechimea în domeniul achizițiilor publice – minimum 5 ani.
   • vechimea in muncă minimum 1 an; Rectificare: (Conform M.O. nr. 243/10.03.2020, partea a III-a).
   • abilități de comunicare și lucru in echipă, gândire sistematică, dinamism, perseverență, confidențialitate, creativitate, rezistență la muncă în condiții de stres, adaptabilitate, inițiativă;
   • cerințe specifice: detașare, delegare.” Rectificare: (Conform M.O. nr. 243/10.03.2020, partea a III-a).
 • 1 post referent de specialitate II:
  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic/juridic;
  • vechimea în domeniul achizițiilor publice – minimum 5 ani.

Serviciul Investiții Patrimoniu:

 • 1 post de șef formație muncitori II:
  • studii medii;
  • vechimea în muncă – minimum 5 ani;
  • cunoștințe tehnice.
 • 1 post de inginer IA:
  • studii superioare tehnice de lungă durată la o instituție de învățământ superior din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării Științifice;
  • vechime minimă 5 ani în domeniul tehnic în instituții publice sau private.

Serviciul Alimentație:

 • 1 post de administrator
  • studii medii la o instituție de învățământ din țară sau din străinătate, absolvite cu diplomă de bacalaureat recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;
  • vechimea în muncă – minimum 5 ani;
  • posedă cunoștințe în domeniul alimentar.
 • 6 posturi de muncitor calificat I (bucătar, ospătar, barman):
  • studii medii/generale;
  • vechimea în muncă – minimum 3 ani;
  • posedă atestat de bucătar/barman/ospătar.
 • 1 post de muncitor calificat II (ajutor bucătar):
  • studii medii/generale;
  • vechimea în muncă – minimum 2 ani;
  • posedă atestat de calificare.
 • 1 post de îngrijitor;
  • studii generale;
  • vechimea în muncă nu este necesară.

Serviciul Baze Sportive Refacere Recuperare:

 • 1 post de asistent medical principal:
  • studii postliceale absolvite cu diplomă, în domeniul sanitar (asistent medical) recunoscută de Ministerul Educației și Cercetării;
  • vechimea în muncă minimum 5 ani.
 • 5 posturi de muncitor calificat I (amenajator terenuri);
  • studii medii/generale;
  • vechimea în muncă minimum 3 ani;
  • posedă atestat de calificare,
 • 3 posturi de îngrijitor:
  • studii generale;
  • vechimea în muncă nu este necesară.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 11 martie 2020, ora 14:00 (12.00, vineri) – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 19 martie 2020, ora 10:00 – proba scrisă – în sala de ședințe a Hotelului Sport, situat în incinta Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” din București, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2;
 • 25 martie 2020, ora 10:00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexului Sportiv „Lia Manoliu” Bucureşti, bd. Basarabia, nr. 37-39, sectorul 2 sau la telefon: 0728/164.423.

Apply for this Job