Funcții contractuale (14 posturi) – Complexul Muzeal Judeţean NeamţFuncții contractuale (14 posturi)

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ

1 octombrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie/conducere vacante, după cum urmează:

1. şef serviciu al Secţiei Muzeale I Piatra-Neamţ – Bicaz, nivel de conducere, studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul istoriei sau echivalent, studii postuniversitare de masterat, studii postuniversitare de doctorat; vechimea în muncă: minimum 10 ani (activitate de muzeu);
2. şef serviciu al Secţiei Muzeale III Târgu-Neamţ, nivel de conducere, studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul istoriei sau echivalent, studii postuniversitare de masterat, studii postuniversitare de doctorat; vechimea în muncă: minimum 10 ani (activitate de muzeu);
3. şef serviciu al Centrului Internaţional de Cercetare a Culturii Cucuteni, nivel de conducere, studii de specialitate: studii universitare de licenţă în domeniul istoriei sau echivalent, studii postuniversitare de masterat, studii postuniversitare de doctorat; vechimea în muncă; minimum 10 ani (activitate de muzeu);
4. muzeograf IA în cadrul Secţiei Muzeale II Piatra-Neamţ, Muzeul de Artă Piatra-Neamţ, nivel de execuţie, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea istorie, istoria artei/arte plastice sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) in acelaşi domeniu şi studii de master; vechimea în domeniu minimum 10 ani;
5. muzeograf II in cadrul Secţiei Muzeale II Piatra-Neamţ, Muzeul de Artă Piatra-Neamţ, nivel de execuţie, studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialitatea istorie, istoria artei/arte plastice sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) in acelaşi domeniu şi studii de master; vechimea în domeniu minimum 3 ani;
6. muzeograf debutant în cadrul Secţiei Muzeale III Târgu-Neamț, Muzeul Cetatea Neamţ, nivel de execuţie, studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniile de specialitate: istorie, ştiinţe umaniste şi sociale sau studii superioare de scurtă durată (3 ani) în aceleaşi domenii şi master;
7. muncitor în cadrul Secţiei Muzeale II Piatra-Neamţ, Muzeul dc Artă Piatra Neamţ, nivel de execuţie, studii generale/profesionale/medii; vechime în muncă de minimum 5 ani;
8. muncitor (lăcătuş mecanic) în cadrul Secţiei Protecţia şi Promovarea Patrimoniului Piatra Neamţ, nivel de execuţie, studii generale/profesionale/ medii, specializare în meseria de lăcătuş-mecanic; vechime în muncă de minimum 5 ani;
9. muncitor (mecanic instalator) în cadrul Secţiei Protecţia şi Promovarea Patrimoniului Piatra Neamţ, nivel de execuţie, studii generale/profesionale/ medii, Specializare în meseria de mecanic-instalator; vechime în muncă de minimum 5 ani;
10. muncitor (electrician) în cadrul Secţiei Protecţia şi Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamţ, nivel de execuţie, studii generale/profesionale/ medii. Specializare în meseria de electrician; vechime în muncă de minimum 5 ani;
11. muncitor (zidar-faianţar) în cadrul Secţiei Protecţia şi Promovarea Patrimoniului Piatra-Neamţ, nivel de execuţie, studii generale/profesionale/ medii. Specializare/certificare în meseria de zugrav; vechime în muncă de minimum 5 ani;
12. muncitor (electrician) în cadrul Secţiei Protecţia Patrimoniului Roman, nivel de execuţie, studii generale/profesionale/medii. Specializare în meseria de electrician; vechime în muncă de minimum 5 ani;
13. muncitor (lăcătuş) în cadrul Secţiei Protecţia Patrimoniului Roman, nivel de execuţie, studii generale/profesionale/medii, Specializare în meseria de lăcătuş; vechime în muncă de minimum 5 ani;
14. paznic în cadrul Secţiei Protecţia şi Promovarea Patrimoniului Piatra- Neamţ, nivel de execuţie, studii generale/medii, atestat profesional; vechime de minimum 3 ani în muncă.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 16 octombrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 23 octombrie 2018, ora 10:00: proba scrisă;
 • 29 octombrie 2018, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexul Muzeal Judeţean Neamţ din Piatra Neamț, Str. M. Eminescu nr. 10, telefon: 0259/442.033, interior 217.

Apply for this Job