Funcții contractuale – Complexul Multifuncțional „Caraiman” din BucureștiFuncții contractuale

Complexul Multifuncțional „Caraiman” din București

1 noiembrie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Complexul Multifuncțional „Caraiman” din București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1/2 post de medic specialist – Cabinet Medicină de Familie
 • 1/2 post de medic specialist – Cabinet Cardiologie
 • 1/2 post de medic specialist – Cabinet Dermatovenerologie
 • 2 posturi de medic specialist – Cabinet Pediatrie
 • 1/2 post de medic specialist – Cabinet O.R.L.
 • 1 post de medic specialist – Cabinet Imagistică Medicală
 • 1/2 post de medic specialist – Cabinet Gastroenterologie
 • 1 post de medic specialist – Cabinet Diabet şi Nutrişie
 • 1/2 post de medic specialist – Cabinet Neurologie
 • 1 post (2×1/2 normă) de medic  – Unitate Stomatologică
 • 8 şi ½ posturi  de medic specialist – Serviciul Ambulanţă Socială
 • 1/2 post de medic specialist – Cabinet Radiologie
 • 1/2 post de medic specialist – Cabinet Oftalmologie
 • 1/2 post de medic specialist recuperare medicală– Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de medic primar – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post (2×1/2 normă) de medic  specialist psihiatrie – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de medic specialist ortopedie-traumatologie – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de medic specialist medicină internă – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post (2×1/2 normă) de medic  specialist reumatologie – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de medic specialist chirurgie generală – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de medic specialist pneumologie – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de psiholog debutant – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de psiholog practicant – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer (1 an vechime în specialitatea studiilor) – Rectificare conform MO partea a III-a, nr. 1309/06.11.2019.
 • 1 post de psiholog specialist – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de psiholog specialist – Serviciul Ambulanţă Socială
 • 3 posturi kinetoterapeut – Serviciul Ambulanţă Socială
 • 3 posturi kinetoterapeut – Biroul Recuperare Medicală
 • 1 post kinetoterapeut debutant – Biroul Recuperare Medicală
 • 2 posturi de fiziokinetoterapeut – Biroul Recuperare Medicală
 • 8 posturi de asistent medical PL (balneofizioterapie) – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 3 posturi de asistent medical PL (generalist) – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 1 post de asistent medical PL principal (generalist)  – Cabinetul Medicină Sportivă.
 • 1 post de asistent social – Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 4 posturi de infirmieră –  Centrul de Recuperare Medicală şi Centru de Zi Alzheimer
 • 5 posturi de îngrijitor – Serviciul Administrativ.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 14 noiembrie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 25 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă (pentru posturile de: medic, asistent medical, psiholog, kinetoterapeut, fiziokinetoterapeut şi asistent social);
 • 25 noiembrie 2019, ora 11:00: proba practică pentru posturile de infirmieră şi îngrijitor);
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Complexului Multifuncțional „CARAIMAN” din București, sector 1, str. Caraiman nr. 33A, telefon: 021/224.40.73, interior 120.

descarca: Anunt-concurs-3.docx 55KB DOCX

descarca: BIBLIOGRAFIE-CONCURS-25.11.2019.docx 94KB DOCX

Apply for this Job