Funcții contractuale (5 posturi) – Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Cert-Ro)Funcții contractuale (5 posturi)

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Cert-Ro)

8 mai 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Cert-Ro) organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, astfel:

în cadrul Serviciului Monitorizare Alerte Cibernetice/ Compartimentul Security Operations Center, astfel:
• 1 post specialist preluare, analiză primară și răspuns, grad IA:
vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 5 ani;
studii superioare absolvite eu diplomă de licență sau echivalentă;
cunoștințe de administrare și securitate a rețelelor și a sistemelor informatice;
cunoștințe privind limitarea extinderii incidentelor și restabilirea funcționării sistemelor informatice;
abilități in utilizarea computerului și în folosirea aplicațiilor întâlnite în activitățile curente – nivel avansat.

• 1 post specialist preluare, analiză primară și răspuns, grad i
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor – minimum 3 ani;
cunoștințe de administrare și securitate a rețelelor și a sistemelor informatice;
cunoștințe privind limitarea extinderii incidentelor și restabilirea funcționării sistemelor informatice;
abilități in utilizarea computerului și în folosirea aplicațiilor întâlnite în activitățile curente – nivel mediu.

• 1 post specialist preluare, analiză primară și răspuns, grad II:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; -vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an;
cunoștințe de administrare și securitate a rețelelor și a sistemelor informatice;
cunoștințe privind limitarea extinderii incidentelor și restabilirea funcționării sistemelor informatice;
abilități în utilizarea computerului și în folosirea aplicațiilor întâlnite în activitățile curente – nivel mediu.

în cadrul Direcției Reglementare. Evidență. Autorizare și Monitorizare, Serviciul Evidență, Atestare și Autorizare, Compartimentul Atestare Auditori de Securitate:
• 1 post expert evaluator securitate rețele și sisteme informatice, grad IA:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 7 ani;
cunoștințe în arhitectura rețelelor și sistemelor informatice (hardware, software, securitate NIS);
cunoștințe de management și analiza riscului securității informației;
abilități în utilizarea calculatorului și sistemelor de operare, introducere date și/sau procesare informații.

• 1 post expert evaluator securitate rețele și sisteme informatice, grad II:
studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
vechime în specialitatea studiilor de cel puțin 1 an;
cunoștințe în arhitectura rețelelor și sistemelor informatice (hardware, software, securitate NIS);
cunoștințe de management și analiza riscului securității informației;
abilități în utilizarea calculatorului și sistemelor de operare, introducere date și/sau procesare informații.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 mai 202, ora 16:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 02 iunie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 05 iunie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (Cert-Ro) din București, Strada Italiană nr. 22, sectorul 2, telefon 031/620.21.97, e-mail: office@cert.ro.

Apply for this Job