Funcții contractuale (21 posturi) – Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale GalațiFuncții contractuale (21 posturi)

Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galați

25 octombrie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Galați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

Centrul de îngrijire şi asistenţă medico – socială:
• infirmier/ă – 2 posturi;
• asistent medical generalist, 1 post.

Centrul Alzheimer:
• medic medicină generală, 1 post;
• asistent medical şef, 1 post;
• infirmier/ă, 1 post.

Agenţia de Servicii Sociale Comunitare „Alternativa“:
• şef centru, 1 post;
• asistent social, 1 post;
• psiholog, 1 post;
• muncitor calificat bucătărie, 1 post;
• îngrijitor spaţii -1 post.

Centrul de Zi pentru Copii cu Autism:
• psihopedagog, 1 post;
• instructor de ergoterapie, 1 post;
• informatician, 1 post.

Centrul Multifuncţional de Recuperare KIDS:
• şef centru, 1 post;
• instructor de educaţie, 1 post;

Centrul Multifuncţional de Servicii Socio – Medicale pentru Persoane Vârstnice:
• asistent social, 1 post;
• conducător auto, 1 post;
• îngrijitoare la domiciliu, 3 posturi;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• şef centru – studii superioare absolvite cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale;

• medic – studii superioare absolvite cu diplomă de învăţământ superior în domeniul medicină generală, vechime în profesia de medic de minimum 5 ani;

• asistent medical şef – studii superioare/postliceale absolvite cu diplomă în domeniul medicină generală, grad profesional principal, experienţă în profesie de minimum 5 ani;

• asistent social – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul asistenţă socială, cu aviz de exercitare a profesiei de asistent social emis de Colegiul Naţional al Asistenţilor din România sau în curs de avizare, cunoştinţe de operare calculator,

• psiholog – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologic, atestat dc exercitare a dreptului dc liberă practică emis de Colegiul Psihologilor din România în domeniul psihologie clinică, experienţă în domeniu de minimum 1 an;

• psihopedagog – studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologie, pedagogie sau psihopedagogie specială, experienţă în activităţile de reabilitare a copilului cu dizabilităţi, în general, şi a copilului cu autism în special, de minimum 1 an, dovedită prin orice document justificativ;

• asistent medical generalist – diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr.797/1997, autorizaţie de liberă practică, certificat de membru O.A.M.M.R.;

• instructor de ergoterapie – studii postliceale şi/sau cursuri de specialitate în domeniul terapiei ocupaţionale sau ergoterapiei, după caz;

• instructor de educaţie – studii medii/postliceale, cursuri de specialitate în domeniul psihologie, pedagogie, psihopedagogie, după caz;

• informatician – absolvent al unei facultăţi de profil (IT, Informatică, Poli AC, sau altele cu profil informatic), cunoştinţe minime de limbă engleză;

• infirmier/ă – studii medii sau studii generale şi certificat de calificare profesională sau în curs de obţinere a certificatului de calificare profesională pentru ocupaţia de infirmier/ă, după caz;

• conducător auto – studii medii/generale, permis de conducere categoria B, cazier auto şi vechime de minimum 3 ani;

• mgrijitor/îngrijitoare persoane vârstnice la domiciliu – studii generale şi certificat de calificare profesională sau în curs de obţinere a certificatului de calificare profesională pentru ocupaţia de îngrijitor/toare persoane vârstnice la domiciliu, după caz;

• îngrijitor/îngrijitoare spaţii – studii generale şi cunoştinţe m realizarea activităţilor de curăţenie a spaţiilor;

• muncitor calificat – bucătar – studii generale şi certificat de calificare profesională pentru ocupaţia de bucătar sau în curs de obţinere a certificatului de calificare profesională.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 noiembrie 2017, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 16 noiembrie 2017, ora 10.00: proba scrisă;
 • 23 noiembrie 2017, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia şi informaţiile suplimentare la sediul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale Galați, str. Domnească nr. 160, telefon 0236/479.415, fax 0336.110.012.

Apply for this Job