Funcții contractuale (18 posturi) – Căminul pentru Persoane Vârstnice Voluntari, județul Ilfov



Funcții contractuale (18 posturi)

Căminul pentru Persoane Vârstnice Voluntari, județul Ilfov

5 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Voluntari, cu sediul în Voluntari, Bd.Dunării nr. 71, județul Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante (posturi contractuale), perioadă nedeterminată, astfel:

• contabil-șef – 1 post vacant de conducere;
• inspector de specialitate – 1 post vacant de execuție;
• infirmieră – 3 posturi vacante de execuție;
• îngrijitor – 4 posturi vacante de execuție;
• asistent medical – 3 posturi vacante de execuție;
• maseur – 1 post vacant de execuție;
• medic geriatru -1 post vacant de conducere;
• ajutor de bucătar -1 post vacant de execuție;
• ergoterapeut -1 post vacant de execuție;
• psiholog -1 post vacant de execuție;
• inspector de specialitate -1 post vacant de execuție.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• pentru postul de contabil-șef, gradul II, în cadrul Compartimentului Financiar Contabil, Administrativ și Achiziții Publice:
studii (obligatoriu); studii universitare de licență, absolvite cu diploma de licență, certificat de absolvire de manager financiar;
vechime în specialitate – minimum 10 ani.

• pentru postul de inspector de specialitate, gradul II, în cedrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane:
studii (obligatoriu): studii universitare de licență, absolvite cu diplomă de licență, certificat de competente profesionale în domeniul resurselor umane;
vechime în specialitate – minimum 1 an.

• pentru postul de infirmieră în cadrul Compartimentului Asistență și îngrijire:
studii (obligatoriu): studii medii, curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de ministerul muncii cu aprobarea ministerului sănătății;
vechime în specialitate – nu este cazul.

• pentru postul de îngrijitor în cadrul Compartimentului Asistență și îngrijire:
studii (obligatoriu): studii generale, certificat de competente profesionale;
vechime în specialitate – nu este cazul.

• pentru postul de asistent medical în cadrul Compartimentului Asistență și îngrijire:
studii (obligatoriu) – diplomă bacalaureat, diplomă p o stliceală, certificat de membru O.A.M.G.M.A.M.R., certificatul va fi însoțit de avizul anual;
vechime în specialitate – minimum 1 an.

• pentru postul de maseur în cadrul Compartimentului Asistență și îngrijire:
studii (obligatoriu) – diplomă bacalaureat, certificat de calificare tehnician maseur organizat de furnizori de formare profesionala acreditați;
vechime în specialitate – nu este cazul.

• pentru postul de medic geriatm în cadrul Compartimentului Asistență și îngrijire:
studii (obligatoriu) – studii superioare în specialitate absolvite;
vechime în specialitate – minimum 5 ani.

• pentru postuL de ajutor de bucătar în cadrul Compartimentului Asistență și îngrijire:
studii (obligatoriu) – studii generale, certificat de competente profesionale;
vechime în specialitate – nu este cazul.

• pentru postul de ergoterapeut in cadrul Compartimentului Asistență și îngrijire:
studii (obligatoriu) – studii superioare în specialitate absolvite;
vechime în specialitate – minimum 2 ani.

• pentru postul de psiholog în cadrul Compartimentului Asistență și îngrijire:
studii (obligatoriu) – studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul psihologie, atestat de liberă practică în specialitatea psihologie clinică, treapta de specializare practicant, eliberat de Colegiul Psihologilor din România;
vechime în specialitate – minimum 2 ani.

• pentru postul de inspector de specialitate în cadrul Compartimentului Juridic și Resurse Umane:
studii (obligatoriu) – diplomă de licență intr-un domeniu al științelor juridice;
vechime în specialitate – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 19 martie 2020, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 30 martie 2020, ora 10.00: proba scrisă;
 • 30 martie 2020, ora 15.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul se va desfășura la Căminul pentru Persoane Vârstnice Voluntari, cu sediul în Voluntari, Bd.Dunării nr. 71, județul Ilfov, telefon 0747196615, e-mail caminvoluntari@yahoo.com.

Apply for this Job