Funcţii contractuale – Autoritatea Navală Română, judeţul ConstanţaFuncţii contractuale

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa

9 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Autoritatea Navală Română, judeţul Constanţa organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii contractuale vacante, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 • referent specialitate, gradul I – Serviciul Investiții Achiziții Publice:
  • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • specialitatea de bază: profil tehnic (construcții civile/instalații);
  • alte specializări: cursuri de pregătire /perfecționare /formare specializată în domeniul achizițiilor publice (expert achiziții publice);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 6 ani, din care minimum 4 ani în domeniul achizițiilor publice (cu activitate desfășurată în compartiment de specialitate care se poate dovedi prin prezentarea unei recomandări în acest sens sau a fișei postului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice).
 • referent specialitate, gradul II – Serviciul Investiții Achiziții Publice:
  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
  • specialitatea de bază: profil tehnic (construcții civile/instalații/IT), juridic sau economic;
  • alte specializări: cursuri de pregătire/perfecționare /formare specializată în domeniul achizițiilor publice (expert achiziții publice);
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 3 ani, din care minimum 1 an (cu activitate desfășurată în compartiment de specialitate care se poate dovedi prin prezentarea unei recomandări în acest sens sau a fișei postului cu atribuții în domeniul achizițiilor publice).
 • șef serviciu – Serviciul Înmatriculare și Examinări Personal Navigant Fluvial – locație Galați -Direcția Personal Navigant:
  • nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • specialitatea de bază, domeniul naval sau juridic;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 9 ani.
  • cerințe specifice – curs operator PC.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2019, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 07 mai 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 10 mai 2019, ora 10.00 – interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Depunerea dosarelor de concurs și desfășurarea concursului se va face astfel:

 • pentru posturile din cadrul Autorității Navale Române – Central, candidații vor depune dosarele la sediul Autorității Navale Române, Constanța, str. Incintă Port nr. 1, et 9 cam. 93.
  • Persoană de contact – Rodica Mitrali, tel. 0372.419.809 sau 0372/419.884; fax 0241/616.124.
 • pentru postul din cadrul Autorității Navale Române – locație Galați, candidații var depune dosarele la sediul Căpităniei Zonale Galați, Galați, Str. Portului nr. 30.
  • Persoană de contact – Trandafir Păsat, tel. 0372/362.302; tel./fax 0236.460.318; 0236.460.248.

 

Tematica, bibliografia și rezultatele finale ale probelor de concurs se vor afișa la sediul instituției și pe pagina oficială http://portal.rna.ro/despre noi/organizare/cariere.

Apply for this Job