Funcții contractuale – Ansamblul Folcloric al Judeţului IaşiFuncții contractuale

Ansamblul Folcloric al Judeţului Iaşi

30 iulie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ansamblul Folcloric al Judeţului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale de execuție, temporar vacante, după cum urmează:

• solist vocal, grad profesional I, jumătate de normă. perioadă determinată 12 luni, două posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată în domeniul muzical absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
vechime – cel puţin 4 ani ca solist vocal angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
să posede abilităţi vocale tehnice $i interpretative in domeniul folclorului muzical moldovenesc.

• solist vocal, treaptă profesională II. jumătate de normă, perioadă determinată 12 luni. două posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime: cel puţin un an ca solist vocal angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
să posede abilităţi vocale tehnice şi interpretative in domeniul folclorului muzical moldovenesc.

• artist instrumentist – violonist, grad profesional I. normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată in domeniul muzical absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime – cel puţin 4 ani ca instrumentist – violonist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• artist instrumentist – clarinetist, grad profesional I. normă întreagă, perioadă determinată 12 tuni. un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată în domeniul muzical absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
vechime cel puţin 4 ani ca instrumentist – clarinetist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• artist instrumentist – trompetist, grad profesional II normă întreagă, perioadă determinată 12 luni. un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată în domeniul muzical absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime – cel puţin un an ca instrumentist – trompetist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• artist instrumentist – cobzar, grad profesional II, normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii superioare de lungă durată în domeniul muzical, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
vechime – cel puţin un an ca instrumentist – cobzar sau chitarist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• instrumentist – contrabasist treapta profesională I normă întreagă, perioadă determinată 12 luni. un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:
vechime – cel puţin 7 ani ca instrumentist – contrabasist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• instrumentist. – acordeonist treapta profesională I. normă întreagă, perioadă determinată 12 luni. un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:
vechime – ccl puţin 7 ani ca instrumentist – acordeonist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• instrumentist • clarinetist, treapta profesională l, normă întreagă, perioadă determinată 12 luni. un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:
vechime – cel puţin 7 ani ca instrumentist – clarinetist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• instrumentist – ţambalist, treapta profesională II normă întreagă, perioadă determinată 12 luni. un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime – cel puţin 4 ani ca instrumentist – ţambalist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• instrumentist – naist, treapta profesională 11. normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat:
vechime cel puţin 4 ani ca instrumentist – naist angajat sau colaborator ai unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• instrumentist – braeist treapta profesională II. normă întreagă, perioadă determinată 12 luni. un post. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime – cel puţin 4 ani ca instrumentist – braeist sau violonist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• instrumentist – violonist, treapta profesională III, normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, 3 posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime – cel puţin un an ca instrumentist – violonist angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• dansator – fată, treapta profesională I, normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, două posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii cu specific coregrafic absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime – cel puţin 7 ani ca dansatoare angajată sau colaboratoare a unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• dansator – băiat, treapta profesională I, normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, două posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii cu specific coregrafic absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime – cel puţin 7 ani ca dansator angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• dansator – fată, treapta profesională II, normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, 3 posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii cu specific coregrafic absolvite cu diplomă de bacalaureat:
vechime – cel puţin 4 ani ca dansatoare angajată sau colaboratoare a unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• dansator – băiat, treapta profesională II. norma întreagă, perioada determinată 12 luni. 3 posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii cu specific coregrafie absolvite cu diplomă de bacalaureat:
vechime  cel puţin 4 ani ca dansator angajai sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• dansator – fată, treapta profesională III, normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, 3 posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii cu specific coregrafic absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime – cel puţin un an ca dansatoare angajată sau colaboratoare a unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

• dansator – băiat, treapta profesională II, normă întreagă, perioadă determinată 12 luni, 3 posturi. Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
studii medii cu specific coregrafic absolvite cu diplomă de bacalaureat;
vechime – cel puţin un an ca dansator angajat sau colaborator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 august 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 14 august 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 17 august 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Ansamblului Folcloric al Judeţului Iaşi din Iași, Şoseaua Bucium nr. 80, Corp A, telefon: 0741/043.699.

Apply for this Job