Funcții contractuale – Ansamblul Folcloric al Judeţului IaşiFuncții contractuale

Ansamblul Folcloric al Judeţului Iaşi

6 septembrie 2018

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Ansamblul Folcloric al Judeţului Iaşi, cu sediul în Iaşi, Şoseaua Bucium nr. 80, judeţul Iaşi, anunţă amânarea concursului, conform H.G. nr. 286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale temporar vacante: solist vocal, S, debutant, jumătate de normă, şi solist vocal, M, debutant, jumătate de normă, organizate iniţial după cum urmează:

 • selecţia dosarelor în data de 14.09.2018, ora 16.00;
 • proba practică în data de 21.09.2018, ora 9.00;
 • proba interviu în data de 26.09.2018, ora 9.00, la o dată care se va comunica ulterior
 • Restul anunţului rămâne neschimbat.

    (Conform M.O. nr. 947/17.09.2018, partea a III-a).

Ansamblul Folcloric al Judeţului Iaşi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante de:

 • solist vocal, S, debutant, jumătate de normă (2 posturi):
  • studii superioare de interpretare vocală absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • experienţă scenică de cel puţin doi ani ca solist vocal al unui ansamblu folcloric din regiunea Moldova;
  • premii individuale pentru interpretarea cântecului popular – cel puţin două premii obţinute la două concursuri folclorice diferite de nivel regional, naţional sau internaţional.
 • solist vocal, M, debutant, jumătate de normă (2 posturi):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca solist vocal al unui ansamblu folcloric din regiunea Moldova;
  • premii individuale pentru interpretarea cântecului popular – cel puţin două premii obţinute la două concursuri folclorice diferite de nivel regional, naţional sau internaţional;
  • vârsta maximă 25 ani.
 • artist instrumentist (contrabas), S, II:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul muzical absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor de cel puţin un an ca instrumentist – contrabasist la un ansamblu folcloric profesionist sau ca profesor de contrabas;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca instrumentist – contrabasist într- un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.
 • artist instrumentist (clarinet), S. debutant:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul muzical absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca instrumentist – clarinetist într- un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.
 • artist instrumentist (trompetă), S, debutant:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul muzical absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca instrumentist – trompetist într-un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.
 • instrumentist (acordeon), M, debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca instrumentist – acordeonist într- un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.
 • instrumentist (clarinet), M, debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca instrumentist – clarinetist într- un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.
 • instrumentist (nai), M, debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca instrumentist – naist intr-un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.
 • instrumentist (vioară), M, debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca instrumentist – violonist într-un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.
 • instrumentist (ţambal), M, debutant:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă scenică de cel puţin un an ca instrumentist – ţambalist într-un ansamblu sau orchestră cu specific folcloric.
 • corepetitor, S, II:
  • studii superioare de lungă durată în domeniul muzical absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitatea studiilor de cel puţin un an ca instrumentist – corepetitor;
  • abilităţi şi cunoştinţe dc interpretare muzicală la instrumentele pian şi acordeon.
 • dansator – fată, M, debutant (8 posturi):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă scenică de cel puţin 2 ani ca dansatoare a unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
  • aspect fizic plăcut.
 • dansator – băiat, M, debutant (7 posturi):
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • experienţă scenică de cel puţin 3 ani ca dansator al unui ansamblu folcloric profesionist sau de amatori;
  • aspect fizic plăcut.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 13 septembrie 2018, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 21 septembrie 2018, ora 09.00: proba practică;
 • 26 septembrie 2018, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se pot obține la sediul Ansamblului Folcloric al Judeţului Iaşi din Iași, Şoseaua Bucium nr. 80, Corp A, telefon: 0741/043.699.

Apply for this Job