Funcții contractuale – Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala Teritorială Dunărea Inferioară BrăilaFuncții contractuale

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Dunărea Inferioară Brăila

14 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială Dunărea Inferioară, Brăila organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de:

 • 1 post consilier IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul filialei;
 • 1 post subinginer IA la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul filialei;
 • 1 post muncitor calificat – treapta profesională I la Unitatea de Administrare Brăila Nord;
 • 1 post muncitor calificat – treapta profesională III la Unitatea de Administrare Brăila Nord;
 • 29 posturi muncitor calificat (electromecanic staţii pompare) – treapta profesională IV la Unitatea de Administrare Brăila Nord;
 • 12 posturi muncitor calificat (agent hidrotehnic) – treapta profesională IV la Unitatea de Administrare Brăila Nord;
 • 1 post maistru I la Unitatea de Administrare Brăila Sud;
 • 1 post muncitor calificat treapta profesională I la Unitatea de Administrare Brăila Sud;
 • 1 post muncitor calificat treapta profesională II la Unitatea de Administrare Brăila Sud;
 • 26 posturi muncitor calificat (electromecanic staţii pompare) – treapta profesională IV la Unitatea de Administrare Brăila Sud;
 • 11 posturi muncitor calificat (agent hidrotehnic) – treapta profesională IV la Unitatea de Administrare Brăila Sud.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • pentru consilier IA ( 1 post) la Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadru! filialei:
 • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, specializarea îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, construcţii industriale, construcţii agricole, mecanic, energetic, electrotehnică, electromecanică, geodezie, agronomie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office.
 • pentru subinginer IA (I post) Sa Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu din cadrul filialei:
 • studii superioare de scurtă durată absolvite eu diplomă de licenţă, specializarea îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice, construcţii civile, construcţii industriale, construcţii agricole, mecanic, energetic, electrotehnică, electromecanică, geodezie, agronomie;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 5 ani;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft: Office.
 • pentru maistru I (1 post) la Unitatea de Administrare Brăila Sud:
 • studii medii + şcoală maiştri profil electric/electromecanic;
 • vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minim 5 ani.
 • pentru muncitor calificat – electromecanic staţii pompare (29 posturi la Unitatea de Administrare Brăila Nord şi 26 posturi la Unitatea de Administrare Brăila Sud):
 • Nr. crt Studii

  Pregătire şcolară+profesională

  profil electromecanic/electrician exploatare medie şi joasă tensiune

  Treaptă profesională
  IV III II I
  Ani vechime în specialitatea postului
  1. Şcoală generală (8 ani/10 ani) + curs calificare de profil 3 4 5
  2. Şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională de profil sau
  Şcoală generală (8 ani/10 ani) + şcoală profesională+curs calificare de profil 2 3 4
  3. Liceu de profil sau liceu (alte specializări) + curs calificare de profil 1 2 3
 • pentru muncitor calificat – agent hidrotehnic (12 posturi la Unitatea de Administrare Brăila Nord şi 11 posturi la Unitatea de Administrare Brăila Sud):
 • studii medii/şcoală profesională/şcoală generală + curs calificare profil agricol sau construcţii;
 • fără condiţii de vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iulie 2017, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
  • pentru postul de consilier IA, postul de subinginer IA şi posturile de muncitor calificat (electromecanic staţii pompare):
   • proba scrisă în data de 07.08.2017, ora 09.00;
   • proba interviu în data de 16.08.2017, ora 09.00.
  • pentru postul de maistru I şi posturile de muncitor calificat (agent hidrotehnic):
   • proba scrisă în data de 07.08.2017, ora 12.00:
   • proba interviu în data de 16.08.2017, ora 12.00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Filialei Teritoriale Dunărea Inferioară a ANIF, Brăila, str. Vapoarelor nr. 13, telefon: 0239/611,851, interior 9016.

Apply for this Job