Funcții contractuale (6 posturi) – Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare DobrogeaFuncții contractuale (6 posturi)

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dobrogea

9 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare Tulcea organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează:

• 1 post de Consilier IA – pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Sănătate și Securitate în Muncă, PSI.
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
absolvent de studii tehnice superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență: vechime >2 ani în domeniu; cunoștințe operare PC; diplomă in domeniul securității și sănătății in muncă (curs de 80 de ore), certificat absolvire curs PSI (110 ore): permis de conducere auto, categoria B;

• 1 post de Arhivar – pe perioada nedeterminată, în cadrul Biroului Administrativ;
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
absolvent de studii medii: vechime > 2 ani; cunoștințe operare PC; certificat absolvire curs de arhivar;

• 1 post de Șef Serviciu- pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnic, Investiții, Achiziții, Contracte;
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
absolvent de studii superioare de lungă durată de profil tehnic, absolvite cu diplomă de licență: vechime >3 ani în domeniu; cunoștințe operare PC;

• 1 post Muncitor Calificat I (Stația SPE 2 Zaghen): – pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Personal Exploatare;
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
absolvent de școală generală (8 ani/10 ani) și curs de calificare de profil: mecanic/electromecanic/electric-vechime necesară pentru ocuparea postului > 2 ani;

• 2 posturi Muncitor Calificat II (Stația SP Jijila): – pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Personal Exploatare;
Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
absolvent de școala generală (8 ani/10 ani) și curs de calificare de profil: mecanic/electromecanic/electric-vechime necesară pentru ocuparea postului 1- 2 ani;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2019, ora 16.00 – termen limită de depunere a dosarelor;
 • 04 septembrie 2019, ora 10.00 – proba practică;
 • 04 septembrie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
 • 10 septembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obţine la sediul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Dobrogea, Unitatea de Administrare Tulcea, din Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, telefon 0240/532.001.

Apply for this Job