Funcții contractuale – Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor MedicaleFuncții contractuale

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

2 martie 2020

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante de :

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL REGLEMENTARE

 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate administrație publică / biochimie , perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate administrație publică / inginerie medical, perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ – SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ

 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. IA, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE – DIRECȚIA REGLEMENTARE, SUPRAVEGHERE PIAȚĂ: SERVICIUL SUPRAVEGHERE PIAȚĂ , Compartiment vigilență

 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administrație publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL UNITATE NUCLEARA

 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr.II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, specialitate fizica, perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA TEHNIC – LABORATOARE / SERVICIUL ÎNCERCĂRI ȘI VERIFICĂRI

 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;;

DIRECȚIA GENERALĂ DISPOZITIVE MEDICALE: DIRECȚIA AVIZARE

 • 1 (unu) post inspector de specialitate debutant, nivel studii S, fără vechime în specialitate, specialitate administrație publică, (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. I, nivel studii S, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate administrație publică (specialitate tehnică asociată domeniului dispozitivelor medicale: electrotehnică, electronică, inginerie electrică, electronică și telecomunicații, tehnologie chimică, chimie industrială, ingineria și managementul sistemelor tehnologice, tehnologia construcțiilor de mașini, fizică, bioinginerie, inginerie medicală, biochimie, biologie, etc), perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, inginerie medicală, perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post inspector de specialitate gr. II, nivel studii S, 6 luni vechime în specialitate, inginerie medicală, perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA STUDII CLINICE – COMPARTIMENT STUDII CLINICE DE MEDICAMENTE DE UZ UMAN FAZA 1-4

 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, specialitate farmacist specialist, perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, specialitate biolog , perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate farmacist primar, perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA EVALUARE TEHNOLOGII MEDICALE – COMPARTIMENT EVALUARE MEDICALĂ

 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, specialitate farmacist primar, perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, specialitate farmacist primar, perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate farmacist, specialitate specialist, perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate, specialitate farmacist specialist, perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate farmacist, perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post expert gr. IA, 6 ani si 6 luni vechime în specialitate farmacist, perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

 • 1 (unu) post Director Direcția economică și achiziții publice, nivel studii S, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA JURIDICA ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE – SERVICIUL ASISTENTA JURIDICA GENERALA, URMĂRIRE DEBITE ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

 • 1 (unu) post consilier juridic gr.IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate drept , perioadă nedeterminată;
 • 1 (unu) post consilier juridic gr.I, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate drept , perioadă nedeterminată;

DIRECȚIA JURIDICA ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE – SERVICIUL LEGISLAȚIE, SESIZĂRI ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

 • 1 (unu) post consilier juridic gr.IA, 6 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate drept , perioadă nedeterminată;
 • I (unu) post consilier juridic gr.I, 3 ani și 6 luni vechime în specialitate, specialitate drept , perioadă nedeterminată;

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

descarca: Concurs-posturi-vacante.pdf 1.05MB PDF

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 17 martie 2020, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 24 martie 2020, ora 10:00: proba scrisă;
 • 30 martie 2020, ora 10:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul din București, str. Av. Sănătescu, nr.48, sectorul 1, (camera 5 – parter), telefonul 021/317.11.00, int. 409/425.

descarca: Concurs-posturi-vacante.pdf 1.05MB PDF

Apply for this Job