Funcții contractuale (8 posturi) – Administraţia Grădina Zoologică BucureștiFuncții contractuale (8 posturi)

Administraţia Grădina Zoologică București

8 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Grădina Zoologică București organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

• 1 post auditor gradul profesional IA. poziția nr, 3 din statul de funcții;
• 1 post inspector specialitate gradul profesional I, poziția nr. 7 din stalul de funcții;
• 1 post îngrijitor, poziția nr. 41 din statul de funcții;
• 1 post referent-casier treapta profesional I, poziția nr. 51 din statul de funcții;
• 1 post muncitor calificat treapta profesional I, poziția nr. 67 din statul de funcții;
• 1 post muncitor calificat treapta profesională III. poziția nr. 72 din statul de funcții:
• 1 post muncitor calificat treapta profesională IV. poziția nr. 79 din starul de funcții;
• 1 post muncitor necalificat I poziția nr. 82 din statul du funcții.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de auditor gradul profesional IA:
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licența sau echivalentă, in domeniul științelor economice:
cursuri de specializare/perfecționare in domeniul auditului public intern;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 7 ani;
cunoașterea unei limbi de circulație internațională, reprezintă un avantaj;
competențe digitale: procesare text – Word, calcul tabelar – Excel și program de prezentare – Power Point.

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de Inspector specialitate gradul profesional I;
studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în specialitatea biologie sau ecologie;
vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției de minimum 4 ani;
cunoașterea unei limbi de circulație internațională, constituie un avantaj;
competențe digitale: procesare text – Word, calcul tabelar – Excel și program de prezentare – Power Point

Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de referent-casier treapta profesională I:
absolvent de studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
vechime în muncă între 3-5 ani;
cunoașterea unei limbi de circulație internațională, constituie un avantaj;
competențe digitale: procesare text – Word, calcul tabelar – Excel și program de prezentare – Power Point.

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor și muncitori calificați
studii medii sau generale;
vechime în muncă minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 august 2019, ora 15.00 – data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 05 septembrie 2019, proba scrisă/practică;
 • 10 septembrie 2019, ora 10.00 – proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se obțin la sediul Administraţiei Grădinii Zoologice din str.Vadul Moldovei nr. 4, sector 1 , Bucureşti, telefon 021/269.06.00, interior 113.

Apply for this Job