Funcții contractuale – Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)Funcții contractuale

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)

6 august 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante contractuale, de execuție și conducere, pe perioadă nedeterminată în baza H.G. nr.286/2011, după cum urmează:

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) organizează concurs pentru ocuparea unor posturi vacante, contractuale, de conducere și de execuție, pe perioadă nedeterminată, în baza H.G. nr.286/2011, după cum urmează:
a) Direcția Juridică: 1 post director gradul II: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic/drept; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 3 posturi șef serviciu gradul II: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul juridic/drept; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor – Serviciul Contencios, Serviciul Analiză și Avizare, Serviciul Insolvență și Soluționare Plângeri Prealabile;
b) Direcția Economică: 1 post șef serviciu gradul II – Serviciul Buget: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
c) Direcția Generală Proiecte: 1 post director general gradul II: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,tehnic,juridic; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 1 post director gradul II – Direcția Evaluare Proiecte și Strategii Programe: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,tehnic; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 1 post director gradul II – Direcția Implementare Proiecte: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,tehnic; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 3 posturi șef serviciu gradul II: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,tehnic,științe ale naturii; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor – Serviciul Implementare II, Serviciul Implementare III, Serviciul Implementare IV;
d) Direcția Generală de Administrare Fiscală: 1 post director general gradul II: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,juridic; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 1 post director gradul II – Direcția Inspecție Fiscală: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,juridic; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 3 posturi șef serviciu gradul II: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,juridic; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor – Serviciul Inspecție Fiscală I, Serviciul Inspecție Fiscală II, Serviciul Inspecție Fiscală III; 1 post referent de specialitate gradul I: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,juridic – Serviciul Inspecție Fiscală I (jud. Buzău); 1 post director gradul II – Direcția Evidență și Colectare: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,juridic; minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor; 1 post șef serviciu gradul II – Serviciul Evidență Contribuabili: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,juridic,științe administrative; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor; 1 post șef birou gradul II – Biroul Asistență Contribuabili și Proceduri Fiscale: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic,juridic,științe administrative; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
e) Serviciul Administrativ: 1 post referent de specialitate gradul II : studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic; minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
f) Compartimentul Monitorizare Implementare Proiecte: 2 posturi referent de specialitate gradul I: studii absolvite cu diplomă de licență în domeniul tehnic, științe ale naturii; minim 3 ani vechime în specialitatea studiilor.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 august 2019, termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 09 septembrie 2019, ora 10.00, proba scrisă;
 • 16 septembrie 2019, ora 10.00, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Fondului pentru Mediu din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6, telefon 021.317.02.87, ini.109.

descarca: ANUNT-site-guvern-fara-ANTET.doc 71KB DOC

descarca: bibliografie-ADM.docx 20KB DOCX

descarca: Bibliografie-BAC.docx 24KB DOCX

descarca: Bibliografie-BUGET.docx 18KB DOCX

descarca: Bibliografie-CMIP.doc 37KB DOC

descarca: Bibliografie-DEC.docx 24KB DOCX

descarca: Bibliografie-DEPSP.docx 23KB DOCX

descarca: Bibliografie-DG-proiecte.docx 23KB DOCX

descarca: Bibliografie-DIF.docx 17KB DOCX

descarca: bibliografie-DIP.doc 38KB DOC

descarca: Bibliografie-JURIDIC.docx 26KB DOCX

descarca: Bibliografie-SEC.docx 25KB DOCX

descarca: posturi-vacante-si-conditii-specifice-.doc 109KB DOC

Apply for this Job