Funcții contractuale – Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, BucureştiFuncții contractuale

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Bucureşti

15 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6, Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de :

 1. referent – Secția Drumuri Semnalizare Rutieră;
 2. muncitor necalificat (2 posturi) – Secția Drumuri Semnalizare Rutieră;
 3. referent – Secția Spații Verzi;
 4. muncitor calificat – fasonator mecanic – Secția Spații Verzi;
 5. muncitor necalificat – Secția Spații Verzi;
 6. șofer – Secția Utilaj Transport.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • referent – Secția Drumuri Semnalizare Rutieră:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă minimum 3 ani;
  • experiență în domeniul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri/exploatare și întreținere stație mixture asfaltice;
  • capacitate de comunicare, capacitatea de a utiliza corect vocabularul și de a folosi limbajul corespunzător exigențelor care trebuie să caracterizeze documentele elaborate, concentrare și responsabilitate crescută, atenție la detalii, organizat, capacitate de lucru în echipă;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii, deplasări în teren.
 • muncitor necalificat (2 posturi):
  • studii medii – generale;
  • fără vechime;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii, deplasări în teren.
 • referent – Secția Spații Verzi:
  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă – minimum 5 ani;
  • experiență în constituirea dosarelor, gestionarea și arhivarea acestora – dovedită cu documente – vechime minimum 4 ani;
  • inițiativă, organizarea locului de muncă, planificarea activității, concentrație și responsabilitate crescută, atenție la detalii, organizat, capacitate de comunicare, sinteză, analiză, capacitate de lucru în echipă;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii, deplasări în teren.
 • muncitor calificat – fasonator mecanic – Secția Spații Verzi:
  • studii medii – generale;
  • certificat de calificare;
  • vechime în muncă minimum 10 ani;
  • experiență în domeniu, dovedită cu documente – minimum 5 ani,
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii, deplasări în teren.
 • muncitor necalificat – Secția Spații Verzi:
  •  studii medii – generale;
  • fără vechime;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii, deplasări în teren.
 • șofer – Secția Utilaj Transport:
  • studii medii – generale;
  • permis de conducere categoriile BE și CE;
  • atestat profesional categoriile C, CE;
  • experiență în domeniu, dovedită cu documente – minimum 10 ani;
  • atenție distributivă, concentrație și responsabilitate crescută, capacitatea de a lua decizii rapid, îndemânare, organizat, calm, stăpânirea reflexelor, capacitatea de a avea o conduită adecvată în timpul serviciului;
  • disponibilitate pentru lucru în program prelungit, în condițiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • referent, muncitor necalificat – Secția Drumuri Semnalizare Rutieră:
  • 06 iunie 2019, ora 12.00: proba scrisă;
  • 06 iunie 2019, ora 09.00 proba practică;
 • referent, muncitor calificat – fasonator mecanic și muncitor necalificat – Secția Spații Verzi:
  • 06 iunie 2019, ora 11.00: proba scrisă (pentru referent);
  • 06 iunie 2019, ora 08.30 proba practică (pentru muncitor calificat și muncitor necalificat);
 • șofer – Secția Utilaj Transport
  • 06 iunie 2019, ora 13.30: proba scrisă
  • data și orele interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Bucureşti, Intr. Av. Lt. Caranda Ghe. nr. 9, sectorul 6, telefon: 021/410.09.57, 021/410.16.81, interior 115.

Apply for this Job