Funcții contractuale – Administraţia Domeniului Public Sector 2 BucureştiFuncții contractuale

Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti

15 mai 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Domeniului Public Sector 2 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție/conducere, vacante de astfel:

 1. inspector de specialitate II – Biroul Parcări – Direcția Economică – 1 post;
 2. muncitor calificat I – Secția Mecanizare – Direcția Mecanizare și Exploatare Echipamente Parc – 1 post;
 3. muncitor calificat I – Atelier Exploatare Domeniu Public – Secția Patrimoniu – Direcția Tehnică – 1 post;
 4. muncitor calificat II – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Direcția Tehnică – 1 post;
 5. inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public – Direcția Tehnică – 1 post;
 6. inspector de specialitate IA – Compartimentul S.S.I.M. și P.S.I. – 1 post;
 7. șef birou – Biroul Parcări II – Biroul Parcări – Direcția Economică – 1 post;
 8. director general adjunct II – 1 post;
 9. inspector de specialitate I – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Direcția Tehnică – 1 post.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inspector de specialitate IA – Serviciul Control și Administrare Domeniu Public – Direcția Tehnică – (1 post):
  • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență, sau echivalentă;
  • vechime într-o funcție cu studii superioare 6 ani.
 • inspector de specialitate IA – Compartimentul S.S.M. și P.S.I. (1 post):
  • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime minimă într-o funcție cu studii superioare – 6 ani;
  • specializări/calificări – cadru tehnic cu atribuții în domeniul P.S.I.;
  • inspector în domeniul S.S.M.
 • inspector de specialitate I – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Direcția Tehnică (1 post):
  • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă, profil agricol, specializare arhitectură peisageră;
  • vechime într-o funcție cu studii superioare – minimum 3 ani;
  • experiență în domeniul peisagistic – minimum 2 ani;
 • inspector de specialitate H – Biroul Parcări – Direcția Economică (1 post);
  • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime într-o funcție cu studii superioare – minimum 6 luni.
 • muncitor calificat I – Secția Mecanizare – Direcția Mecanizare Exploatare Echipamente Parc (1 post):
  • studii medii sau generale;
  • vechime minimă în muncă 6 ani;
  • carnet șofer categoriile: minimum F;
  • calificare – tractorist mecanic agricol.
 • muncitor calificat I – Atelier Exploatare Domeniu Public – Secția Patrimoniu – Direcția Tehnică (1 post):
  • studii medii/generale;
  • vechimea minimă în muncă – 6 ani;
  • calificare instalator apă canal.
 • muncitor calificat II – Secția Spații Verzi, Sere și Urmărire Investiții – Direcția Tehnică (1 post):
  • studii medii/generale;
  • vechime în muncă – minimum 3 ani;
  • calificare – horticultor mecanizator.
 • șef birou – Biroul Parcări II – Biroul Parcări – Direcția Economică (1 post):
  • studii superioare de lungă durată, finalizate cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime într-o funcție cu studii superioare – minimum 3 ani.
 • director general adjunct II (1 post):
  • studii de specialitate: studii universitare de Licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – științe inginerești, științe juridice, științe administrative sau științe economice;
  • vechime în muncă – minimum 10 ani;
  • vechime într-o funcție de conducere sau în specialitatea studiilor – minimum 7 ani;
  • cunoștințe de operare/programare pe calculator – nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 30 mai 2019, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 06 iunie 2019, ora 10:00: proba scrisă (pentru posturile cuprinse între punctele 1-5);
 • 06 iunie 2019, ora 12:30: proba scrisă (pentru posturile cuprinse între punctele 6-9);
 • 12 iunie 2019, ora 10:00: proba interviu (pentru posturile cuprinse între punctele 1-5);
 • 12 iunie 2019, ora 12:30: proba interviu (pentru posturile cuprinse între punctele 6-9).

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Administraţia Domeniului Public Sector 2, din Bucureşti, Şoseaua Electronicii nr. 44, sectorul 2, telefon: 021/252.77.12, interior 214.

Apply for this Job