Funcții contractuale (7 posturi) – Administrația Domeniului Public Sector 1, BucureștiFuncții contractuale (7 posturi)

Administrația Domeniului Public Sector 1, București

22 iulie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Domeniului Public Sector 1 Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție/conducere, vacante de astfel:

1 post -inspector de specialitate, gradul profesional II, in cadrul Biroului Control, Inspecție, Avize.
1 post – inspector de specialitate, gradul profesional I, la BiroulAchiziții Publice;
1 post – Referent, treapta profesională IA, la Biroul Achiziții Publice;
1 post – Șofer, treapta profesională I, la Biroul Parcări Publice;
1 post – Șef Birou, gradul II la Biroul Parcări Publice;
1 post – Șef Birou, gradul II la Biroul Control, Inspecție, Avize;
1 post – Șef Birou, gradul II la Biroul Resurse-Umane Secretariat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• Pentru postul inspector de specialitate, gradul profesional II, Ia Biroul Control, Inspecție, Avize
• studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența ;
• cursuri de master;
• vechimea în specialitate necesară ; minim 6 luni.

• Pentru postul inspector de specialitate, gradul profesional I, la Biroul Achiziții Publice
• studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența;
• studii de masterat;
• cursuri de calificare de specialitate (în domeniul achiziții);
• vechimea necesară : minim 3 ani și 6 luni.

• Pentru postul sef birou, gradul II, la Biroul Parcări Publice
• studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența în Științe Administrative;
• studii de masterat (in administrație și management public);
• vechimea în specialitate necesară : minim 2 ani.

• Pentru postul sef birou, gradul II, Ia Biroul Control, Inspecție, Avize
• studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența;
• studii de masterat (in administrație);
• vechimea în specialitate necesară : minim 2 ani.

• Pentru postul sef birou, gradul II, la Biroul Resurse Umane-Secretariat
• studii universitare de licența absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licența;
• vechimea în specialitate necesară : minim 2 ani.

• Pentru postul șofer, treapta profesională I, la Biroul Parcari Publice
• studii medii;
• permis de conducere categoria B
• vechimea necesară: minim 2 ani

• Pentru postul referent, treapta profesională IA, la Biroul Achiziții Publice
• studii medii
• vechimea necesară: minim 6 ani și 6 luni

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 02 august 2019, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor;
 • 19 august 2019, ora 10:00: proba scrisă;
 • 19 august 2019, ora 14:00: proba practică pentru șofer;
 • 22 august 2019, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției Administrației Domeniului Public Sector 1, București din Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1-Biroul Resurse Umane-Secretariat, telefon 021.319.32 .58 int. 109, sau pe pagina de internet a instituției http://adp-sectorl.ro/.

descarca: 00206BAEF1E1190717121158.pdf 12.55MB PDF

Apply for this Job