Funcţii contractuale (10 posturi) – Administraţia Bazinală de Apă Jiu din CraiovaFuncţii contractuale (10 posturi)

Administraţia Bazinală de Apă Jiu din Craiova

26 iulie 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Bazinală de Apă Jiu din Craiova, Judeţul Dolj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

 1. Inginer – Birou Gestiunea Resurselor de Apă – SGA Mehedinţi -1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 2. Inginer – Birou Apărare Împotriva Inundaţiilor – SGA Mehedinţi -1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 3. Agent hidrotehnic – form. Huşniţa- SGA Mehedinţi -1 post, conform H.G.nr. 286/23.03.2011;
 4. Marinar – form. Măsurători Hidrologice FI. Dunărea – SGA Mehedinţi – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 5. Şofer – form. Transport Auto Operativ – SGA Mehedinţi – 1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 6. Economist – birou Financiar – sediu ABA Jiu -1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 7. Economist – Mecanism Economic – SGA Dolj -1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 8. Lăcătuş mecanic – form. Baraj Staţie Pompare Işalniţa – SGA Dolj -1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 9. Mecanic auto – form. Diguri Regularizări Livezeni – SHI Petroşani -1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011;
 10. Inginer – Birou Exploatare Lucrări, UCC şi Siguranţa Construcţiilor Hidrotehnice – SGA Gorj -1 post, conform H.G. nr. 286/23.03.2011.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • inginer:
  • studii superioare în domeniul/specializare: construcţii hidrotehnice, ingineria mediului;
  • vechime: fără vechime.
 • inginer:
  • studii superioare în domeniul/specializare: construcţii hidrotehnice, hidroenergetică, topografie şi cadastru;
  • vechime minimum 10 ani.
 • agent hidrotehnic:
  • studii medii;
  • vechime: fără vechime.
 • marinar:
  • studii: medii cu bacalaureat;
  • certificat de capacitate pentru marinar – document A.N.R.- R.N.R.;
  • vechime: minimum 2 ani;
  • constituie avantaj şi alte studii efectuate în domeniul naval.
 • şofer:
  • studii: şcoală profesională sau liceul industrial;
  • vechime minimum 5 ani;
  • carnet conducere: categoria B, C şi E.
 • economist:
  • studii economice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii economice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime în specialitate minimum 10 ani.
 • economist:
  • studii economice universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii economice superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechime – fără vechime;
  • operare PC: Microsoft Office (Word; Excel; outlook şi power point).
 • lăcătuş mecanic:
  • studii medii: şcoală profesională/liceu profil mecanic;
  • vechime – fără vechime.
 • mecanic auto:
  • studii medii: şcoală profesională, liceu profil mecanic/curs specialitate mecanic auto;
  • vechime – fără vechime.
 • inginer:
  • studii superioare în domeniul geodezie;
  • vechime: 3 ani în specialitate.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 09 august 2017, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 august 2017, ora 10:00: proba scrisă;
 • 24 august 2017, ora 10:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu din Craiova, str. N. Romanescu nr. 54, Judeţul Dolj, telefon: 0251/426.655.

Apply for this Job