Funcții contractuale (10 posturi) – Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral ConstanţaFuncții contractuale (10 posturi)

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa

12 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă ne/determinată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• tehnician – 1 post – în cadrul Stației Hidrologice Cernavodă (perioadă determinată), proba scrisă în data de 10.05.2019, ora 09.00 și interviul în data de 17.05.2019, ora 09.00;
• marinar 1 post în cadrul Stației Hidrologice Cernavodă, proba practică în data de 10.05.2019. ora 11.00 și interviul în data de 17.05.2019, ora 09.00;
• muncitor hidrometru -1 post – în cadrul Stației Hidrologice Cernavodă, proba practică în data de 10.05.2019, ora 12.00 și interviul în data de 17.05.2019, ora 09,00;
• inginer – 1 post – în cadrul biroului Exploatare Lucrări – S.G.A. Constanța, proba scrisă în data de 10.05.2019, ora 10.00 și interviul în data de 17.05.2019, ora 10.00;
• șofer -1 post – în cadrul formației Intervenție Rapidă, proba practică în data de 10.05.2019, ora 10.00 și interviul în data de 17.05.2019, ora 10.00;
• mecanic utilaj – 2 posturi – în cadrul formației Service Reparații, proba practică în data de 10.05.2019, ora 10.00 și interviul în data de 17.05.2019, ora 10.00;
• agent hidrotehnic – 2 posturi – în cadrul formației Techirghiol Nord, proba practică în data de 10.05.2019, ora 12.00 și interviul în data de 17.05,2019, ora 10,00;
• agent hidrotehnic -1 post – în cadrul formației Mamaia, proba practică în data de 10.05.2019, ora 12.00 și interviul în data de 17.05.2019, ora 10.00.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• tehnician în cadrul Stației Hidrologice Cernavodă:
studii medii;
vechime – minimum 8 ani;
domiciliu stabil în Cernavodă.

• marinar în cadrul Stației Hidrologice Cernavodă:
studii medii, generale;
carnet de marinar valabil;
vechime – minimum 10 ani;
domiciliu stabil în Cernavodă.

• muncitor hidrometru în cadrul Stației Hidrologice Cernavodă:
studii generale, medii;
vechime – minimum 10 ani;
domiciliu stabil în zona Lipnița, județul Constanța.

• inginer în cadrul Biroului Exploatare Lucrări – S.G.A Constanța:
studii superioare în domeniul: hidrotehnic,energetic,geologie, construcții civile și industriale, drumuri și poduri ,geodezie, ingineria mediului, utilaj tehnologic, știința mediului, inginerie mecanică,
electrotehnică, îmbunătățiri funciare și domenii conexe.

• șofer în cadrul formației Intervenție Rapida:
studii medii;
experiență minimum 1 an.

• mecanic utilaj în cadrul Formației Service Reparații:
studii medii;
carnet conducere categoriile B și C;
experiență – minimum 5 ani pe buldoexcavator, excavatoare pe senile, buldozere pe senile, autogreder, tractoare rutiere (carnet de tractorist).

• agent hidrotehnic în cadrul Formației Mamaia și Techirghiol Nord:
studii medii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 10 mai 2019, proba scrisă/practică;
 • 17 mai 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea – Litoral, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț pentru posturile pe perioadă nedeterminată și în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț pentru postul pe perioadă determinată, în Monitorul Oficial al României, Partea a III a. (12.04.2019)

Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral din Constanţa, str. Mircea cel Bătrân nr. 127, judeţul Constanţa, telefon: 0241/673.036, interior 138.

Apply for this Job