Funcții contractuale – Academia de Studii Economice din BucureştiFuncții contractuale

Academia de Studii Economice din Bucureşti

10 aprilie 2019

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuție după cum urmează:

Direcția Socială/Serviciul Administrare Cantină:
• muncitor calificat (cofetar) – 1 post, nivelul studiilor: generale, atestat de cofetar, vechime în specialitatea postului: cel puțin 10 ani în domeniul alimentar cofetărie, la restaurante, cantine sau laboratoare de cofetărie.
Direcția Socială/Serviciul Administrare Cantină:
• muncitor calificat (bucătar) -1 post, nivelul studiilor: generale, vechime în specialitatea postului: cel puțin 10 ani în domeniul alimentar, la restaurante sau cantine
Direcția Tehnică – Investiții /Serviciul întreținere și Reparații:
• muncitor edificat (instalator) – 1 post, nivelul studiilor: gimnaziale, domeniul studiilor: instalator, vechime în specialitatea postului: minimum 1 an, specialitatea: instalator
Direcția Tehnică – Investiții / Serviciul Tehnic Investiții:
• inginer – 1 post, studii superioare finalizate cu licență, domeniul studiilor: inginer, specialitatea tehnică, vechime în specialitatea postului: minimum 3 ani.
Direcția Tehnică – Investiții / Serviciul Tehnic Investiții
• inginer IA- 1 post, nivelul studiilor: superioare finalizate cu diplomă de licență, domeniul studiilor: tehnic, vechime în specialitatea postului: 6 ani, specialitatea: construcții/instalații în construcții.
Direcția Tehnică – Investiții / Serviciul Tehnic Investiții:
• inginer debutant – 1 post, nivelul studiilor: superioare finalizate cu diplomă de licență, domeniul studiilor: tehnic, vechime în specialitatea postului: – specialitatea construcții/instalații în construcții.
Direcția Juridică și Contencios Administrativ/ Biroul Avizare Documente Interne:
• consilier juridic III-1 post,nivelul studiilor: licență,domeniul studiilor: ființe juridice, vechime în specialitatea postului: minimum 6 luni.
Direcția Economică/ Compartimentul Contabilitate de Gestiune:
• administrator financiar III (S) – 1 post, nivelul studiilor: superioare, domeniul studiilor: economic, vechime în specialitatea postului: minimum 1 an.
Direcția Achiziții Publice/Biroul Contractare și Monitorizare Achiziții Publice:
• economist II – 2 posturi, nivelul studiilor: studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul studiilor: economic, vechime în specialitatea postului – 3 ani
Direcția Achiziții Publice/Serviciul Achiziții Publice:
• administrator financiar I – 1 post, nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul studiilor: economice/sociale/umaniste/administrative, vechime în specialitatea studiilor: 6 ani, certificări profesionale: certificat expert achiziții publice.
Direcția Achiziții Publice/Serviciul Achiziții Publice:
• secretar III – 1 post, nivelul studiilor: studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul studiilor: economice/ juridice/tehnice/sociale/umaniste/administrative, vechime în specialitate: 6 luni.
Direcția Socială/Serviciul Administrare Cămine:
•portar – 2 posturi, nivelul studiilor: medii, vechime în muncă: 5 ani, alte competențe: atestat de pază.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 aprilie 2019, ora 10.00 – data limită pentru depunerea dosarelor,
 • 08 mai 2019, ora 09.00 – proba scrisă și /practică;
 • 14 mai 2019, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare, telefon 021/319.19.00, int. 653 sau 173.

Apply for this Job