Funcții contractuale – Academia de Studii Economice din BucureştiFuncții contractuale

Academia de Studii Economice din Bucureşti

8 august 2017

ATENȚIE: Acest anunţ a expirat, existând posibilitatea ca datele prezentate aici să nu mai fie relevante în acest moment.

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție, vacante, astfel:

 • Direcţia Socială/Serviciul Social:
  • îngrijitor – 11 posturi:
   • studii medii;
  • muncitor calificat (zugrav) – 1 post:
   • studii medii, profesionale;
   • certificat calificare profesională de zugrav.
 • Direcţia Socială/Serviciul Cantină:
  • îngrijitor – 2 posturi:
   • studii medii.
 • Direcţia Economică/Biroul Contabilitate de Gestiune:
  • economist – 1 post:
   • studii superioare, domeniul economic.
 • Centrul de Perfecţionare/Complex Predeal:
  • referent (recepţioner) – 1 post:
   • nivel studii: superioare, domeniul studiilor: economic/tehnic/administrativ;
   • vechime în specialitatea postului: 2 ani experienţă in turism/pcrfecţionare continuă;
   • alte competenţe:
    • cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională,
    • cunoştinţe de operare PC,
    • abilitate de comunicare cu publicul,
    • certificare în funcţia de recepţioner.
 • Direcţia Tehnică/Serviciul Tehnic Investiţii:
  • inginer – 1 post (program 4 ore):
   • studii superioare, finalizate cu licenţă, specialitatea tehnică;
   • vechime în specialitatea postului minimum 3 ani, domeniul studiilor: inginer.
 • Direcţia economică/Serviciul buget şi control de gestiune:
  • contabil – 1 post:
   • studii medii, domeniul studiilor economic;
  • economist – 1 post:
   • studii superioare, domeniul studiilor economic.
 • Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune – Centrul teritorial Deva:
  • secretar – 1 post:
   • studii superioare;
   • vechime în muncă: minimum 5 ani;
   • vechime în specialitatea postului: minimum 5 ani.
 • Direcţia Administrativă/Serviciul Administrativ:
  • muncitor calificat (parchetar – linolist) – 1 post:
   • studii medii, profesionale, certificat calificare, domeniul studiilor: parchetar;
   • vechime în specialitatea postului: minimum 2 ani;
  • muncitor calificat (tinichigiu) – 1 post:
   • studii medii, profesionale, certificat calificare, domeniul studiilor: confecţii metalice – tinichigerie;
   • vechime în specialitatea postului: minimum 2 ani;
  • îngrijitor – 1 post:
   • studii medii, profesionale sau cursuri de calificare.
 • Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică:
  • secretar facultate – 1 post:
   • studii superioare;
  • secretar facultate – 1 post:
   • studii medii.
 • Cabinet Rector:
  • consilier – 1 post:
   • studii superioare finalizate cu licenţă, domeniul studiilor: inginer constructor;
   • vechime în specialitatea postului 25 ani;
   • vechime în funcţie de conducere 15 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 august 2017, ora 12.00 – data limită pentru depunerea dosarelor,
 • 01 septembrie2017, ora 10.00 – proba scrisă/practică sala 0420;
 • 07 septembrie 2017, proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obține la sediul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, telefon 021/319.19.00, 466.

Apply for this Job